ข้อมูลงานวิจัย การพัฒนาการแจกแจงความน่าจะเป็นแบบใหม่และตัวแบบเชิงสถิติ: คุณสมบัติทางสถิติและการประยุกต์ใช้

ข้อมูลส่วนตัว
  • ชื่อ-นามสกุล (ภาษาไทย)รศ.ดร.ศิรินภา อายุยืน
  • ชื่อ-นามสกุล (ภาษาอังกฤษ)รศ.ดร.Sirinapa Aryuyuen
  • ตำแหน่งทางวิชาการ-
  • ตำแหน่งปัจจุบันรองศาสตราจารย์
  • คณะ/หน่วยงานคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
  • โทรศัพท์0890247XXX
  • E-Mail Addressirinapastat@gmail.com
  • สาขาวิชาการที่มีความชำนาญใช้โปรแกรม Spss, R, MINITAB
  อัพเดทล่าสุด
  09 ก.ย. 2566
  00014
  จำนวนคนดู
ข้อมูลโครงการงานวิจัย
ชื่อโครงการ การพัฒนาการแจกแจงความน่าจะเป็นแบบใหม่และตัวแบบเชิงสถิติ: คุณสมบัติทางสถิติและการประยุกต์ใช้
ชื่อโครงการภาษาอังกฤษ
หน่วยงาน
หัวหน้าโครงการ
ผู้ร่วมวิจัย 1. ผศ.อัญชลี ทองกำเหนิด
2. ผศ.กิตติพงศ์ กลิ่นจันทร์
3. ผศ.อิศราภรณ์ เทียมศร
พี่เลี้ยง
ที่ปรึกษา
ปีงบประมาณ 2566
คำสำคัญ
ผลลัพธ์
บทคัดย่อ (ภาษาไทย)
บทคัดย่อ (ภาษาอังกฤษ)
หลักการและเหตุผล
วัตถุประสงค์