ข้อมูลงานวิจัย คุณภาพการบริการและการจัดการความปลอดภัยด้านสุขภาพที่ส่งต่อการตัดสินใจและความพึงพอใจในการเลือกใช้บริการขนส่งสินค้าในกรุงเทพและปริมณฑล: หลักฐานเชิงประจักษ์จากสถานการโควิด 19

ข้อมูลส่วนตัว
  • ชื่อ-นามสกุล (ภาษาไทย)ผศ.ดร.โชติมา โชติกเสถียร
  • ชื่อ-นามสกุล (ภาษาอังกฤษ)ผศ.ดร.Chotima Jotikasthira
  • ตำแหน่งทางวิชาการผู้ช่วยศาสตราจารย์
  • ตำแหน่งปัจจุบันผู้ช่วยศาสตราจารย์
  • คณะ/หน่วยงานคณะบริหารธุรกิจ
  • โทรศัพท์0817061XXX
  • E-Mail Addreschotima_j@hotmail.com,chotima_j@rmutt.ac.th,chotima.kang@gmail.com
  • สาขาวิชาการที่มีความชำนาญEconomics,Internation Economics,logistic and SupplyChain Management ,Reseach,Statistics
  อัพเดทล่าสุด
  09 ก.ย. 2566
  00047
  จำนวนคนดู
ข้อมูลโครงการงานวิจัย
ชื่อโครงการ คุณภาพการบริการและการจัดการความปลอดภัยด้านสุขภาพที่ส่งต่อการตัดสินใจและความพึงพอใจในการเลือกใช้บริการขนส่งสินค้าในกรุงเทพและปริมณฑล: หลักฐานเชิงประจักษ์จากสถานการโควิด 19
ชื่อโครงการภาษาอังกฤษ Service Quality and Health Safety Management Influencing on Customers’ Decision-Making and Satisfaction to Use Services from Logistics Services in Bangkok and Metropolitan Area: Evidence from Covid 19 Outbreak
หน่วยงาน
หัวหน้าโครงการ ผศ.โชติมา โชติกเสถียร
ผู้ร่วมวิจัย 1. ผศ.ทรรศิน ศรีวราพงศ์
พี่เลี้ยง
ที่ปรึกษา
ปีงบประมาณ 2565
คำสำคัญ
ผลลัพธ์
บทคัดย่อ (ภาษาไทย)
บทคัดย่อ (ภาษาอังกฤษ)
หลักการและเหตุผล
วัตถุประสงค์