ข้อมูลงานวิจัย ผลกระทบของการรู้ดิจิทัลที่ส่งผลต่อการจัดการความเสี่ยง และประสิทธิภาพการส่งออกของธุรกิจการขนส่งระหว่างประเทศในยุคดิจิทัล

ข้อมูลส่วนตัว
  • ชื่อ-นามสกุล (ภาษาไทย)ผศ.ดร.โชติมา โชติกเสถียร
  • ชื่อ-นามสกุล (ภาษาอังกฤษ)ผศ.ดร.Chotima Jotikasthira
  • ตำแหน่งทางวิชาการผู้ช่วยศาสตราจารย์
  • ตำแหน่งปัจจุบันผู้ช่วยศาสตราจารย์
  • คณะ/หน่วยงานคณะบริหารธุรกิจ
  • โทรศัพท์0817061XXX
  • E-Mail Addreschotima_j@hotmail.com,chotima_j@rmutt.ac.th,chotima.kang@gmail.com
  • สาขาวิชาการที่มีความชำนาญEconomics,Internation Economics,logistic and SupplyChain Management ,Reseach,Statistics
  อัพเดทล่าสุด
  09 ก.ย. 2566
  00022
  จำนวนคนดู
ข้อมูลโครงการงานวิจัย
ชื่อโครงการ ผลกระทบของการรู้ดิจิทัลที่ส่งผลต่อการจัดการความเสี่ยง และประสิทธิภาพการส่งออกของธุรกิจการขนส่งระหว่างประเทศในยุคดิจิทัล
ชื่อโครงการภาษาอังกฤษ Impact of Digital Literacy on Risk Management and Export Performance of International Transportation Business in the Digital Era
หน่วยงาน
หัวหน้าโครงการ ผศ.โชติมา โชติกเสถียร
ผู้ร่วมวิจัย
พี่เลี้ยง
ที่ปรึกษา
ปีงบประมาณ 2566
คำสำคัญ
ผลลัพธ์
บทคัดย่อ (ภาษาไทย)
บทคัดย่อ (ภาษาอังกฤษ)
หลักการและเหตุผล
วัตถุประสงค์