ข้อมูลงานวิจัย การใช้เทคโนโลยีการสื่อสารออนไลน์เพื่อพัฒนาการตลาดแบบหลากช่องทาง ของวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมในกรุงเทพฯ และปริมณฑล

ข้อมูลส่วนตัว
  • ชื่อ-นามสกุล (ภาษาไทย)ผศ.ดร.เบญจวรรณ ศฤงคาร
  • ชื่อ-นามสกุล (ภาษาอังกฤษ)ผศ.ดร.Benchawan Saringkarn
  • ตำแหน่งทางวิชาการผู้ช่วยศาสตราจารย์
  • ตำแหน่งปัจจุบันผู้ช่วยศาสตราจารย์
  • คณะ/หน่วยงานคณะบริหารธุรกิจ
  • โทรศัพท์0979564XXX
  • E-Mail Addressringkarn_b@hotmail.com
  • สาขาวิชาการที่มีความชำนาญวิจัยทางสังคมศาสตร์
  อัพเดทล่าสุด
  09 ก.ย. 2566
  00014
  จำนวนคนดู
ข้อมูลโครงการงานวิจัย
ชื่อโครงการ การใช้เทคโนโลยีการสื่อสารออนไลน์เพื่อพัฒนาการตลาดแบบหลากช่องทาง ของวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมในกรุงเทพฯ และปริมณฑล
ชื่อโครงการภาษาอังกฤษ THE USAGE OF ONLINE COMMUNICATION TECHNOLOGY TO DEVELOP OMNI CHANNEL MARKETING OF SMALL AND MEDIUM ENTERPRISES IN BANGKOK AND VINCITY
หน่วยงาน
หัวหน้าโครงการ ผศ.เบญจวรรณ ศฤงคาร
ผู้ร่วมวิจัย
พี่เลี้ยง
ที่ปรึกษา
ปีงบประมาณ 2566
คำสำคัญ
ผลลัพธ์
บทคัดย่อ (ภาษาไทย)
บทคัดย่อ (ภาษาอังกฤษ)
หลักการและเหตุผล
วัตถุประสงค์