ข้อมูลงานวิจัย 7. การพัฒนาแผนธุรกิจของนวัตกรรมผลิตภัณฑ์พืชสมุนไพรกลุ่มธุรกิจวิสาหกิจขนาดย่อมในยุคดิจิทัล

ข้อมูลส่วนตัว
  • ชื่อ-นามสกุล (ภาษาไทย)ผศ.ดร.เบญจวรรณ ศฤงคาร
  • ชื่อ-นามสกุล (ภาษาอังกฤษ)ผศ.ดร.Benchawan Saringkarn
  • ตำแหน่งทางวิชาการผู้ช่วยศาสตราจารย์
  • ตำแหน่งปัจจุบันผู้ช่วยศาสตราจารย์
  • คณะ/หน่วยงานคณะบริหารธุรกิจ
  • โทรศัพท์0979564XXX
  • E-Mail Addressringkarn_b@hotmail.com
  • สาขาวิชาการที่มีความชำนาญวิจัยทางสังคมศาสตร์
  อัพเดทล่าสุด
  09 ก.ย. 2566
  00013
  จำนวนคนดู
ข้อมูลโครงการงานวิจัย
ชื่อโครงการ 7. การพัฒนาแผนธุรกิจของนวัตกรรมผลิตภัณฑ์พืชสมุนไพรกลุ่มธุรกิจวิสาหกิจขนาดย่อมในยุคดิจิทัล
ชื่อโครงการภาษาอังกฤษ
หน่วยงาน
หัวหน้าโครงการ ผศ.เบญจวรรณ ศฤงคาร
ผู้ร่วมวิจัย
พี่เลี้ยง
ที่ปรึกษา
ปีงบประมาณ 2566
คำสำคัญ
ผลลัพธ์
บทคัดย่อ (ภาษาไทย)
บทคัดย่อ (ภาษาอังกฤษ)
หลักการและเหตุผล
วัตถุประสงค์