ข้อมูลงานวิจัย การพัฒนาและยกระดับสินค้าประเภทสมุนไพรด้วยการตลาดดิจิทัลสู่การเป็นศูนย์การเรียนรู้สมุนไพรและธุรกิจสมุนไพรอย่างยั่งยืนในจังหวัดนครราชสีมา

ข้อมูลส่วนตัว
  • ชื่อ-นามสกุล (ภาษาไทย)ดร.ณฐมน บัวพรมมี
  • ชื่อ-นามสกุล (ภาษาอังกฤษ)ดร.Nathamon Buaprommee
  • ตำแหน่งทางวิชาการ-
  • ตำแหน่งปัจจุบันอาจารย์
  • คณะ/หน่วยงานคณะบริหารธุรกิจ
  • โทรศัพท์0623924XXX
  • E-Mail Addresji.nathamon@gmail.com
  • สาขาวิชาการที่มีความชำนาญการเขียนบทความ/บทสารคดี การวิจัยการตลาด การวิจัยการสื่อสาร การวิจัยเพื่อพัฒนาชุมชนและพื้นที่
  อัพเดทล่าสุด
  09 ก.ย. 2566
  00018
  จำนวนคนดู
ข้อมูลโครงการงานวิจัย
ชื่อโครงการ การพัฒนาและยกระดับสินค้าประเภทสมุนไพรด้วยการตลาดดิจิทัลสู่การเป็นศูนย์การเรียนรู้สมุนไพรและธุรกิจสมุนไพรอย่างยั่งยืนในจังหวัดนครราชสีมา
ชื่อโครงการภาษาอังกฤษ Development and upgrading of herbal with digital marketing to be a herbal learning center and sustainable herbal business in Nakhon Ratchasima Province
หน่วยงาน
หัวหน้าโครงการ
ผู้ร่วมวิจัย
พี่เลี้ยง
ที่ปรึกษา
ปีงบประมาณ 2566
คำสำคัญ
ผลลัพธ์
บทคัดย่อ (ภาษาไทย)
บทคัดย่อ (ภาษาอังกฤษ)
หลักการและเหตุผล
วัตถุประสงค์