ข้อมูลงานวิจัย การพัฒนาผลิตภัณฑ์มูลี่กันแสงจากผักตบชวา

ข้อมูลส่วนตัว
  • ชื่อ-นามสกุล (ภาษาไทย)ผศ.วรางคณา วงศ์อุ้ย
  • ชื่อ-นามสกุล (ภาษาอังกฤษ)ผศ.Warangkana Wong-oui
  • ตำแหน่งทางวิชาการผู้ช่วยศาสตราจารย์
  • ตำแหน่งปัจจุบันผู้ช่วยศาสตราจารย์
  • คณะ/หน่วยงาน*คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์
  • โทรศัพท์0909879XXX
  • E-Mail Addreswarang.98@gmail.com
  • สาขาวิชาการที่มีความชำนาญนาฎศิลป์
  อัพเดทล่าสุด
  09 ก.ย. 2566
  00017
  จำนวนคนดู
ข้อมูลโครงการงานวิจัย
ชื่อโครงการ การพัฒนาผลิตภัณฑ์มูลี่กันแสงจากผักตบชวา
ชื่อโครงการภาษาอังกฤษ
หน่วยงาน
หัวหน้าโครงการ ผศ.วรางคณา วงศ์อุ้ย
ผู้ร่วมวิจัย
พี่เลี้ยง
ที่ปรึกษา
ปีงบประมาณ 2566
คำสำคัญ
ผลลัพธ์
บทคัดย่อ (ภาษาไทย)
บทคัดย่อ (ภาษาอังกฤษ)
หลักการและเหตุผล
วัตถุประสงค์