ข้อมูลงานวิจัย การประยุกต์ใช้เครื่องหมายดีเอ็นเอในการจัดจําแนกสายพันธุ์ของอะโวคาโดที่ปลูกในประเทศ ไทย: เครื่องมือสําหรับการศึกษาความหลากหลายของผลไม้เศรษฐกิจ

ข้อมูลส่วนตัว
  • ชื่อ-นามสกุล (ภาษาไทย)ผศ.ดร.เอื้องฟ้า บรรเทาวงษ์
  • ชื่อ-นามสกุล (ภาษาอังกฤษ)ผศ.ดร.Ueangfa Bantaowong
  • ตำแหน่งทางวิชาการผู้ช่วยศาสตราจารย์
  • ตำแหน่งปัจจุบันผู้ช่วยศาสตราจารย์
  • คณะ/หน่วยงานคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
  • โทรศัพท์0917099XXX
  • E-Mail Addresueangfa@yahoo.com
  • สาขาวิชาการที่มีความชำนาญอนุกรมวิธานและซีสเทแมติกส์ของไส้เดือน
  อัพเดทล่าสุด
  09 ก.ย. 2566
  00011
  จำนวนคนดู
ข้อมูลโครงการงานวิจัย
ชื่อโครงการ การประยุกต์ใช้เครื่องหมายดีเอ็นเอในการจัดจําแนกสายพันธุ์ของอะโวคาโดที่ปลูกในประเทศ ไทย: เครื่องมือสําหรับการศึกษาความหลากหลายของผลไม้เศรษฐกิจ
ชื่อโครงการภาษาอังกฤษ
หน่วยงาน
หัวหน้าโครงการ ผศ.เอื้องฟ้า บรรเทาวงษ์
ผู้ร่วมวิจัย
พี่เลี้ยง
ที่ปรึกษา
ปีงบประมาณ 2566
คำสำคัญ
ผลลัพธ์
บทคัดย่อ (ภาษาไทย)
บทคัดย่อ (ภาษาอังกฤษ)
หลักการและเหตุผล
วัตถุประสงค์