ข้อมูลงานวิจัย เส้นใยนาโนเซลลูโลสสังเคราะห์ที่ถูกปรับปรุงด้วยอนุภาคนาโนเคลย์ที่ถูกกราฟท์ด้วยพอลิอะคริลิกแอซิดสำหรับการนำส่งยา

ข้อมูลส่วนตัว
  • ชื่อ-นามสกุล (ภาษาไทย)ผศ.ดร.นิธินาถ ชิตพงศ์ จันทเดช
  • ชื่อ-นามสกุล (ภาษาอังกฤษ)ผศ.ดร.Nithinart Chitpong Juntadech
  • ตำแหน่งทางวิชาการผู้ช่วยศาสตราจารย์
  • ตำแหน่งปัจจุบันผู้ช่วยศาสตราจารย์
  • คณะ/หน่วยงานคณะวิศวกรรมศาสตร์
  • โทรศัพท์0817207XXX
  • E-Mail Addresinininin15@hotmail.com, nithinart_c@rmutt.ac.th
  • สาขาวิชาการที่มีความชำนาญMembranes Technology
  อัพเดทล่าสุด
  09 ก.ย. 2566
  00016
  จำนวนคนดู
ข้อมูลโครงการงานวิจัย
ชื่อโครงการ เส้นใยนาโนเซลลูโลสสังเคราะห์ที่ถูกปรับปรุงด้วยอนุภาคนาโนเคลย์ที่ถูกกราฟท์ด้วยพอลิอะคริลิกแอซิดสำหรับการนำส่งยา
ชื่อโครงการภาษาอังกฤษ
หน่วยงาน
หัวหน้าโครงการ ผศ.นิธินาถ ชิตพงศ์ จันทเดช
ผู้ร่วมวิจัย 1. ผศ.วริษฐา ชอบพัฒนา
พี่เลี้ยง
ที่ปรึกษา
ปีงบประมาณ 2566
คำสำคัญ
ผลลัพธ์
บทคัดย่อ (ภาษาไทย)
บทคัดย่อ (ภาษาอังกฤษ)
หลักการและเหตุผล
วัตถุประสงค์