ข้อมูลงานวิจัย การถดถอยฟูเรียร์และตัวแบบอารีแมกซ์ในการพยากรณ์ดัชนีราคาทุเรียนหมอนทอง

ข้อมูลส่วนตัว
  • ชื่อ-นามสกุล (ภาษาไทย)ผศ.ดร.กนิษฐา ยิ้มนาค
  • ชื่อ-นามสกุล (ภาษาอังกฤษ)ผศ.ดร.Kanittha Yimnak
  • ตำแหน่งทางวิชาการผู้ช่วยศาสตราจารย์
  • ตำแหน่งปัจจุบันผู้ช่วยศาสตราจารย์
  • คณะ/หน่วยงานคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
  • โทรศัพท์0850420XXX
  • E-Mail Addresyimnak@gmail.com
  • สาขาวิชาการที่มีความชำนาญ
  อัพเดทล่าสุด
  09 ก.ย. 2566
  00048
  จำนวนคนดู
ข้อมูลโครงการงานวิจัย
ชื่อโครงการ การถดถอยฟูเรียร์และตัวแบบอารีแมกซ์ในการพยากรณ์ดัชนีราคาทุเรียนหมอนทอง
ชื่อโครงการภาษาอังกฤษ Fourier Regression and ARIMAX Model for Forcasting MonthongDurian Price Index
หน่วยงาน
หัวหน้าโครงการ ผศ.กนิษฐา ยิ้มนาค
ผู้ร่วมวิจัย
พี่เลี้ยง
ที่ปรึกษา
ปีงบประมาณ 2563
คำสำคัญ
ผลลัพธ์
บทคัดย่อ (ภาษาไทย)
บทคัดย่อ (ภาษาอังกฤษ)
หลักการและเหตุผล
วัตถุประสงค์