ข้อมูลงานวิจัย ระบบการเตือนภัยล่วงหน้าสำหรับภาคเศรษฐกิจและอุตสาหกรรม

ข้อมูลส่วนตัว
  • ชื่อ-นามสกุล (ภาษาไทย)ผศ.ดร.กนิษฐา ยิ้มนาค
  • ชื่อ-นามสกุล (ภาษาอังกฤษ)ผศ.ดร.Kanittha Yimnak
  • ตำแหน่งทางวิชาการผู้ช่วยศาสตราจารย์
  • ตำแหน่งปัจจุบันผู้ช่วยศาสตราจารย์
  • คณะ/หน่วยงานคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
  • โทรศัพท์0850420XXX
  • E-Mail Addresyimnak@gmail.com
  • สาขาวิชาการที่มีความชำนาญ
  อัพเดทล่าสุด
  09 ก.ย. 2566
  00021
  จำนวนคนดู
ข้อมูลโครงการงานวิจัย
ชื่อโครงการ ระบบการเตือนภัยล่วงหน้าสำหรับภาคเศรษฐกิจและอุตสาหกรรม
ชื่อโครงการภาษาอังกฤษ
หน่วยงาน
หัวหน้าโครงการ ผศ.วิมลมาศ บำรุงเศรษฐพงษ์
ผู้ร่วมวิจัย 1. ผศ.จีราวดี พุ่มเจริญ
2. ผศ.กนิษฐา ยิ้มนาค
3. ผศ.กมลรัตน์ สมบุตร
พี่เลี้ยง
ที่ปรึกษา
ปีงบประมาณ 2566
คำสำคัญ
ผลลัพธ์
บทคัดย่อ (ภาษาไทย)
บทคัดย่อ (ภาษาอังกฤษ)
หลักการและเหตุผล
วัตถุประสงค์