ข้อมูลงานวิจัย กลวิธีพิเศษการเดี่ยวจะเข้เพลงกราวใน สองชั้น ทางครูแสวง อภัยวงศ์

ข้อมูลส่วนตัว
  • ชื่อ-นามสกุล (ภาษาไทย)ผศ.นริศรา พันธุ์ธาดาพร
  • ชื่อ-นามสกุล (ภาษาอังกฤษ)ผศ.Narisara Phuntadaporn
  • ตำแหน่งทางวิชาการผู้ช่วยศาสตราจารย์
  • ตำแหน่งปัจจุบันผู้ช่วยศาสตราจารย์
  • คณะ/หน่วยงานคณะศิลปกรรมศาสตร์
  • โทรศัพท์ 09590658XXX
  • E-Mail Addresn.wangmei@gmail.com
  • สาขาวิชาการที่มีความชำนาญงานสอน
  อัพเดทล่าสุด
  09 ก.ย. 2566
  00045
  จำนวนคนดู
ข้อมูลโครงการงานวิจัย
ชื่อโครงการ กลวิธีพิเศษการเดี่ยวจะเข้เพลงกราวใน สองชั้น ทางครูแสวง อภัยวงศ์
ชื่อโครงการภาษาอังกฤษ TECHNIQUE OF JAKEA SOLO IN KRAWNAI VERSION KRU SAWANG APAIWONG
หน่วยงาน
หัวหน้าโครงการ ผศ.นริศรา พันธุ์ธาดาพร
ผู้ร่วมวิจัย
พี่เลี้ยง 1. ผศ.สุภาสิรีร์ ปิยะพิพัฒน์
ที่ปรึกษา
ปีงบประมาณ 2564
คำสำคัญ
ผลลัพธ์
บทคัดย่อ (ภาษาไทย)
บทคัดย่อ (ภาษาอังกฤษ)
หลักการและเหตุผล
วัตถุประสงค์