ข้อมูลงานวิจัย การเพิ่มศักยภาพในการแข่งขันทางการตลาดตลอด ระบบห่วงโซ่คุณค่าไผ่ประเทศไทยผ่านกลไกการ ขับเคลื่อนเศรษฐกิจในรูปแบบเครือข่าย ผู้ประกอบการธุรกิจไผ่

ข้อมูลส่วนตัว
  • ชื่อ-นามสกุล (ภาษาไทย)รศ.ดร.วารุณี อริยวิริยะนันท์
  • ชื่อ-นามสกุล (ภาษาอังกฤษ)รศ.ดร.Warunee Ariyawiriyanan
  • ตำแหน่งทางวิชาการ-
  • ตำแหน่งปัจจุบันรองศาสตราจารย์
  • คณะ/หน่วยงาน*กองกลาง (ผู้บริหาร)
  • โทรศัพท์0800435XXX
  • E-Mail Addreswarunee@rmutt.ac.th, warunee_a@mail.rmut.ac.th, warunee.a@en.rm, warunee_a@exchange.rmutt.ac.th
  • สาขาวิชาการที่มีความชำนาญงานสอน
  อัพเดทล่าสุด
  09 ก.ย. 2566
  00020
  จำนวนคนดู
ข้อมูลโครงการงานวิจัย
ชื่อโครงการ การเพิ่มศักยภาพในการแข่งขันทางการตลาดตลอด ระบบห่วงโซ่คุณค่าไผ่ประเทศไทยผ่านกลไกการ ขับเคลื่อนเศรษฐกิจในรูปแบบเครือข่าย ผู้ประกอบการธุรกิจไผ่
ชื่อโครงการภาษาอังกฤษ
หน่วยงาน
หัวหน้าโครงการ
ผู้ร่วมวิจัย
พี่เลี้ยง
ที่ปรึกษา
ปีงบประมาณ 2566
คำสำคัญ
ผลลัพธ์
บทคัดย่อ (ภาษาไทย)
บทคัดย่อ (ภาษาอังกฤษ)
หลักการและเหตุผล
วัตถุประสงค์