ข้อมูลงานวิจัย แนวทางการพัฒนาสมรรถนะในการส่งออกของพนักงานและผู้ประกอบการ กรณีศึกษา ด่านชายแดนหนองคาย

ข้อมูลส่วนตัว
  • ชื่อ-นามสกุล (ภาษาไทย)ผศ.ดร.ฐิติมา พูลเพชร
  • ชื่อ-นามสกุล (ภาษาอังกฤษ)ผศ.ดร.Thitima Pulpetch
  • ตำแหน่งทางวิชาการผู้ช่วยศาสตราจารย์
  • ตำแหน่งปัจจุบันผู้ช่วยศาสตราจารย์
  • คณะ/หน่วยงานคณะบริหารธุรกิจ
  • โทรศัพท์0819905XXX
  • E-Mail Addresthitima_pul@yahoo.co.th
  • สาขาวิชาการที่มีความชำนาญ
  อัพเดทล่าสุด
  09 ก.ย. 2566
  00013
  จำนวนคนดู
ข้อมูลโครงการงานวิจัย
ชื่อโครงการ แนวทางการพัฒนาสมรรถนะในการส่งออกของพนักงานและผู้ประกอบการ กรณีศึกษา ด่านชายแดนหนองคาย
ชื่อโครงการภาษาอังกฤษ
หน่วยงาน
หัวหน้าโครงการ ผศ.ฐิติมา พูลเพชร
ผู้ร่วมวิจัย 1. ผศ.อุมาวสี ศรีบุญลือ
2. ผศ.ศรากุล สุโคตรพรหมมี
3. ผศ.สุรพร อ่อนพุทธา
พี่เลี้ยง
ที่ปรึกษา
ปีงบประมาณ 2566
คำสำคัญ
ผลลัพธ์
บทคัดย่อ (ภาษาไทย)
บทคัดย่อ (ภาษาอังกฤษ)
หลักการและเหตุผล
วัตถุประสงค์