ข้อมูลงานวิจัย การพัฒนาการจัดการเรียนการสอนโดยใช้การจัดการความรู้ในรายวิชาปฏิบัติการพยาบาลสุขภาพจิตและจิตเวชที่ส่งเสริมความสามารถในการถ่ายโยงความรู้และการแก้ปัญหาทางการพยาบาลของนักศึกษาพยาบาล

ข้อมูลส่วนตัว
  • ชื่อ-นามสกุล (ภาษาไทย)อ.ยชญ์รวินทร์ จรบุรมย์
  • ชื่อ-นามสกุล (ภาษาอังกฤษ)อ.Yodrawin Jornburom
  • ตำแหน่งทางวิชาการ-
  • ตำแหน่งปัจจุบันอาจารย์
  • คณะ/หน่วยงาน*คณะพยาบาลศาสตร์
  • โทรศัพท์0937367XXX
  • E-Mail Addresyodrawin2019@gmail.com
  • สาขาวิชาการที่มีความชำนาญ
  อัพเดทล่าสุด
  09 ก.ย. 2566
  00017
  จำนวนคนดู
ข้อมูลโครงการงานวิจัย
ชื่อโครงการ การพัฒนาการจัดการเรียนการสอนโดยใช้การจัดการความรู้ในรายวิชาปฏิบัติการพยาบาลสุขภาพจิตและจิตเวชที่ส่งเสริมความสามารถในการถ่ายโยงความรู้และการแก้ปัญหาทางการพยาบาลของนักศึกษาพยาบาล
ชื่อโครงการภาษาอังกฤษ Development of teaching learning management by using knowledge management in mental health and psychiatric nursing practice to enhance ability of transfer of learning
หน่วยงาน
หัวหน้าโครงการ
ผู้ร่วมวิจัย 1. ผศ.นพภัสสร วิเศษ
พี่เลี้ยง
ที่ปรึกษา
ปีงบประมาณ 2566
คำสำคัญ
ผลลัพธ์
บทคัดย่อ (ภาษาไทย)
บทคัดย่อ (ภาษาอังกฤษ)
หลักการและเหตุผล
วัตถุประสงค์