ข้อมูลงานวิจัย ผลของโปรแกรมส่งเสริมพฤติกรรมการจัดกิจกรรมของผู้ปกครองต่อทักษะการคิดเชิงบริหารเด็กก่อนวัยเรียน

ข้อมูลส่วนตัว
  • ชื่อ-นามสกุล (ภาษาไทย)ผศ.พิไลลักษณ์ โรจนประเสริฐ
  • ชื่อ-นามสกุล (ภาษาอังกฤษ)ผศ.Pilailak Rojanaprasert
  • ตำแหน่งทางวิชาการผู้ช่วยศาสตราจารย์
  • ตำแหน่งปัจจุบันผู้ช่วยศาสตราจารย์
  • คณะ/หน่วยงาน*คณะพยาบาลศาสตร์
  • โทรศัพท์0853697XXX
  • E-Mail Addresr_pilailak@hotmail.com
  • สาขาวิชาการที่มีความชำนาญ
  อัพเดทล่าสุด
  09 ก.ย. 2566
  00032
  จำนวนคนดู
ข้อมูลโครงการงานวิจัย
ชื่อโครงการ ผลของโปรแกรมส่งเสริมพฤติกรรมการจัดกิจกรรมของผู้ปกครองต่อทักษะการคิดเชิงบริหารเด็กก่อนวัยเรียน
ชื่อโครงการภาษาอังกฤษ Effect of Parents’ activity Providing Behavior Promotion on Executive Functions (EF) skills among preschool children
หน่วยงาน
หัวหน้าโครงการ ผศ.อุษา โถหินัง
ผู้ร่วมวิจัย 1. ผศ.พิไลลักษณ์ โรจนประเสริฐ
พี่เลี้ยง
ที่ปรึกษา
ปีงบประมาณ 2564
คำสำคัญ
ผลลัพธ์
บทคัดย่อ (ภาษาไทย)
บทคัดย่อ (ภาษาอังกฤษ)
หลักการและเหตุผล
วัตถุประสงค์