ข้อมูลงานวิจัย โปรแกรมการให้ความรู้แก่ครอบครัวและเด็กวัยเรียนเพื่อรับสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด 19 รอบสอง

ข้อมูลส่วนตัว
  • ชื่อ-นามสกุล (ภาษาไทย)ผศ.พิไลลักษณ์ โรจนประเสริฐ
  • ชื่อ-นามสกุล (ภาษาอังกฤษ)ผศ.Pilailak Rojanaprasert
  • ตำแหน่งทางวิชาการผู้ช่วยศาสตราจารย์
  • ตำแหน่งปัจจุบันผู้ช่วยศาสตราจารย์
  • คณะ/หน่วยงาน*คณะพยาบาลศาสตร์
  • โทรศัพท์0853697XXX
  • E-Mail Addresr_pilailak@hotmail.com
  • สาขาวิชาการที่มีความชำนาญ
  อัพเดทล่าสุด
  09 ก.ย. 2566
  00028
  จำนวนคนดู
ข้อมูลโครงการงานวิจัย
ชื่อโครงการ โปรแกรมการให้ความรู้แก่ครอบครัวและเด็กวัยเรียนเพื่อรับสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด 19 รอบสอง
ชื่อโครงการภาษาอังกฤษ
หน่วยงาน
หัวหน้าโครงการ ผศ.พิไลลักษณ์ โรจนประเสริฐ
ผู้ร่วมวิจัย 1. ผศ.พัชราภัณฑ์ ไชยสังข์
พี่เลี้ยง
ที่ปรึกษา
ปีงบประมาณ 2563
คำสำคัญ
ผลลัพธ์
บทคัดย่อ (ภาษาไทย)
บทคัดย่อ (ภาษาอังกฤษ)
หลักการและเหตุผล
วัตถุประสงค์