ข้อมูลงานวิจัย การพัฒนารูปแบบการให้ความรู้ด้านการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพในเยาวชนและกลุ่มคนในพื้นที่ ตำบลคลองใหญ่ จังหวัดนครนายก

ข้อมูลส่วนตัว
  • ชื่อ-นามสกุล (ภาษาไทย)ผศ.พิไลลักษณ์ โรจนประเสริฐ
  • ชื่อ-นามสกุล (ภาษาอังกฤษ)ผศ.Pilailak Rojanaprasert
  • ตำแหน่งทางวิชาการผู้ช่วยศาสตราจารย์
  • ตำแหน่งปัจจุบันผู้ช่วยศาสตราจารย์
  • คณะ/หน่วยงาน*คณะพยาบาลศาสตร์
  • โทรศัพท์0853697XXX
  • E-Mail Addresr_pilailak@hotmail.com
  • สาขาวิชาการที่มีความชำนาญ
  อัพเดทล่าสุด
  09 ก.ย. 2566
  00039
  จำนวนคนดู
ข้อมูลโครงการงานวิจัย
ชื่อโครงการ การพัฒนารูปแบบการให้ความรู้ด้านการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพในเยาวชนและกลุ่มคนในพื้นที่ ตำบลคลองใหญ่ จังหวัดนครนายก
ชื่อโครงการภาษาอังกฤษ Development a Program of Educational Medical and Wellness Tourism for Youth and Local People in Khlong Yai Subdistrict ,Nakhon Nayok Province
หน่วยงาน
หัวหน้าโครงการ ผศ.พิไลลักษณ์ โรจนประเสริฐ
ผู้ร่วมวิจัย 1. ผศ.อุษา โถหินัง
พี่เลี้ยง
ที่ปรึกษา
ปีงบประมาณ 2565
คำสำคัญ
ผลลัพธ์
บทคัดย่อ (ภาษาไทย)
บทคัดย่อ (ภาษาอังกฤษ)
หลักการและเหตุผล
วัตถุประสงค์