ข้อมูลงานวิจัย ประสิทธิผลของโปรแกรมการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมร่วมกับการมีส่วนร่วมของครอบครัวต่อพฤติกรรมการสูบบุหรี่ของผู้ป่วยจิตเภทที่ติดบุหรี่

ข้อมูลส่วนตัว
  • ชื่อ-นามสกุล (ภาษาไทย)ผศ.นพภัสสร วิเศษ
  • ชื่อ-นามสกุล (ภาษาอังกฤษ)ผศ.Noppussorn Wises
  • ตำแหน่งทางวิชาการผู้ช่วยศาสตราจารย์
  • ตำแหน่งปัจจุบันผู้ช่วยศาสตราจารย์
  • คณะ/หน่วยงาน*คณะพยาบาลศาสตร์
  • โทรศัพท์0856942XXX
  • E-Mail Addresnoppassornwishes@gmail.com
  • สาขาวิชาการที่มีความชำนาญ
  อัพเดทล่าสุด
  09 ก.ย. 2566
  00046
  จำนวนคนดู
ข้อมูลโครงการงานวิจัย
ชื่อโครงการ ประสิทธิผลของโปรแกรมการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมร่วมกับการมีส่วนร่วมของครอบครัวต่อพฤติกรรมการสูบบุหรี่ของผู้ป่วยจิตเภทที่ติดบุหรี่
ชื่อโครงการภาษาอังกฤษ The Effectiveness of behavior modification program together with family participation on smoking behavior of schizophrenic with nicotine dependence patients
หน่วยงาน
หัวหน้าโครงการ ผศ.นพภัสสร วิเศษ
ผู้ร่วมวิจัย 1. ผศ.พัชราภัณฑ์ ไชยสังข์
พี่เลี้ยง
ที่ปรึกษา
ปีงบประมาณ 2563
คำสำคัญ
ผลลัพธ์
บทคัดย่อ (ภาษาไทย)
บทคัดย่อ (ภาษาอังกฤษ)
หลักการและเหตุผล
วัตถุประสงค์