ข้อมูลงานวิจัย การพัฒนาการจัดการเรียนการสอนโดยใช้การจัดการความรู้ในรายวิชาปฏิบัติการพยาบาลสุขภาพจิตและจิตเวชที่ส่งเสริมความสามารถในการถ่ายโยงความรู้และการแก้ปัญหาทางการพยาบาลของนักศึกษาพยาบาล

ข้อมูลส่วนตัว
  • ชื่อ-นามสกุล (ภาษาไทย)ผศ.นพภัสสร วิเศษ
  • ชื่อ-นามสกุล (ภาษาอังกฤษ)ผศ.Noppussorn Wises
  • ตำแหน่งทางวิชาการผู้ช่วยศาสตราจารย์
  • ตำแหน่งปัจจุบันผู้ช่วยศาสตราจารย์
  • คณะ/หน่วยงาน*คณะพยาบาลศาสตร์
  • โทรศัพท์0856942XXX
  • E-Mail Addresnoppassornwishes@gmail.com
  • สาขาวิชาการที่มีความชำนาญ
  อัพเดทล่าสุด
  09 ก.ย. 2566
  00022
  จำนวนคนดู
ข้อมูลโครงการงานวิจัย
ชื่อโครงการ การพัฒนาการจัดการเรียนการสอนโดยใช้การจัดการความรู้ในรายวิชาปฏิบัติการพยาบาลสุขภาพจิตและจิตเวชที่ส่งเสริมความสามารถในการถ่ายโยงความรู้และการแก้ปัญหาทางการพยาบาลของนักศึกษาพยาบาล
ชื่อโครงการภาษาอังกฤษ Development of teaching learning management by using knowledge management in mental health and psychiatric nursing practice to enhance ability of transfer of learning
หน่วยงาน
หัวหน้าโครงการ
ผู้ร่วมวิจัย 1. ผศ.นพภัสสร วิเศษ
พี่เลี้ยง
ที่ปรึกษา
ปีงบประมาณ 2566
คำสำคัญ
ผลลัพธ์
บทคัดย่อ (ภาษาไทย)
บทคัดย่อ (ภาษาอังกฤษ)
หลักการและเหตุผล
วัตถุประสงค์