ข้อมูลงานวิจัย ผลของโปรแกรมการส่งเสริมพฤติกรรมการจัดอาหารของผู้ดูแลต่อภาวะโภชนาการของเด็กวัยก่อนเรียนที่มีน้ำหนักเกินเกณฑ์

ข้อมูลส่วนตัว
  • ชื่อ-นามสกุล (ภาษาไทย)อ.ณิศาพิชญาภัค มีสมศักดิ์
  • ชื่อ-นามสกุล (ภาษาอังกฤษ)อ.Nisapichayapak Meesomsak
  • ตำแหน่งทางวิชาการ-
  • ตำแหน่งปัจจุบันอาจารย์
  • คณะ/หน่วยงาน*คณะพยาบาลศาสตร์
  • โทรศัพท์0825728XXX
  • E-Mail Addres-
  • สาขาวิชาการที่มีความชำนาญ
  อัพเดทล่าสุด
  09 ก.ย. 2566
  00018
  จำนวนคนดู
ข้อมูลโครงการงานวิจัย
ชื่อโครงการ ผลของโปรแกรมการส่งเสริมพฤติกรรมการจัดอาหารของผู้ดูแลต่อภาวะโภชนาการของเด็กวัยก่อนเรียนที่มีน้ำหนักเกินเกณฑ์
ชื่อโครงการภาษาอังกฤษ Effect of Parents’Meal Providing Behevior Promotion on Nutritional Status Amonkg Overweight Preschool Children
หน่วยงาน
หัวหน้าโครงการ
ผู้ร่วมวิจัย 1. ผศ.อุษา โถหินัง
พี่เลี้ยง
ที่ปรึกษา
ปีงบประมาณ 2566
คำสำคัญ
ผลลัพธ์
บทคัดย่อ (ภาษาไทย)
บทคัดย่อ (ภาษาอังกฤษ)
หลักการและเหตุผล
วัตถุประสงค์