ข้อมูลงานวิจัย ลักษณะเฉพาะของการซ่อมแซมตนเองของฟิล์มบางเพอรอฟสไกต์ MAPbI3 ที่เตรียมแบบวิธีเชิงความร้อน ภายใต้บรรยากาศปกติ

ข้อมูลส่วนตัว
  • ชื่อ-นามสกุล (ภาษาไทย)ดร.นฤทธิ์ ฝ่ายบุตร
  • ชื่อ-นามสกุล (ภาษาอังกฤษ)ดร.Narit Faibut
  • ตำแหน่งทางวิชาการ-
  • ตำแหน่งปัจจุบันอาจารย์
  • คณะ/หน่วยงานคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
  • โทรศัพท์0966833XXX
  • E-Mail Addresfaibut.n@gmail.com, narit_f@rmutt.ac.th
  • สาขาวิชาการที่มีความชำนาญ
  อัพเดทล่าสุด
  09 ก.ย. 2566
  00014
  จำนวนคนดู
ข้อมูลโครงการงานวิจัย
ชื่อโครงการ ลักษณะเฉพาะของการซ่อมแซมตนเองของฟิล์มบางเพอรอฟสไกต์ MAPbI3 ที่เตรียมแบบวิธีเชิงความร้อน ภายใต้บรรยากาศปกติ
ชื่อโครงการภาษาอังกฤษ Self-healing characteristics of hot-casted MAPbI3 perovskite thin films prepared under atmospheric air
หน่วยงาน
หัวหน้าโครงการ
ผู้ร่วมวิจัย
พี่เลี้ยง
ที่ปรึกษา
ปีงบประมาณ 2565
คำสำคัญ
ผลลัพธ์
บทคัดย่อ (ภาษาไทย)
บทคัดย่อ (ภาษาอังกฤษ)
หลักการและเหตุผล
วัตถุประสงค์