ข้อมูลงานวิจัย ประติมากรรมกระดาษรูปทรงนักษัตร : การเกิดใหม่ของกระดาษรีไซเคิล

ข้อมูลส่วนตัว
  • ชื่อ-นามสกุล (ภาษาไทย)ผศ.ดร.วัชราพร ศรีสุข
  • ชื่อ-นามสกุล (ภาษาอังกฤษ)ผศ.ดร.Watcharaporn Srisuk
  • ตำแหน่งทางวิชาการผู้ช่วยศาสตราจารย์
  • ตำแหน่งปัจจุบันผู้ช่วยศาสตราจารย์
  • คณะ/หน่วยงานคณะศิลปกรรมศาสตร์
  • โทรศัพท์0629691XXX
  • E-Mail Addres-
  • สาขาวิชาการที่มีความชำนาญ
  อัพเดทล่าสุด
  09 ก.ย. 2566
  00010
  จำนวนคนดู
ข้อมูลโครงการงานวิจัย
ชื่อโครงการ ประติมากรรมกระดาษรูปทรงนักษัตร : การเกิดใหม่ของกระดาษรีไซเคิล
ชื่อโครงการภาษาอังกฤษ
หน่วยงาน
หัวหน้าโครงการ ผศ.วัชราพร ศรีสุข
ผู้ร่วมวิจัย
พี่เลี้ยง 1. ผศ.ทศพร สุธรรม
ที่ปรึกษา
ปีงบประมาณ 2567
คำสำคัญ
ผลลัพธ์
บทคัดย่อ (ภาษาไทย)
บทคัดย่อ (ภาษาอังกฤษ)
หลักการและเหตุผล
วัตถุประสงค์