ข้อมูลงานวิจัย การพัฒนาสื่อการสอนชิ้นงานตัวอย่างสำหรับการศึกษาปัจจัยที่มีผลต่อโครงสร้างจุลภาคของรอยเชื่อม

ข้อมูลส่วนตัว
  • ชื่อ-นามสกุล (ภาษาไทย)ดร.สุภารัตน์ บุตรไชย
  • ชื่อ-นามสกุล (ภาษาอังกฤษ)ดร.Suparat Bootchai
  • ตำแหน่งทางวิชาการ-
  • ตำแหน่งปัจจุบันอาจารย์
  • คณะ/หน่วยงานคณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม
  • โทรศัพท์0868691XXX
  • E-Mail Addres
  • สาขาวิชาการที่มีความชำนาญ
  อัพเดทล่าสุด
  09 ก.ย. 2566
  00014
  จำนวนคนดู
ข้อมูลโครงการงานวิจัย
ชื่อโครงการ การพัฒนาสื่อการสอนชิ้นงานตัวอย่างสำหรับการศึกษาปัจจัยที่มีผลต่อโครงสร้างจุลภาคของรอยเชื่อม
ชื่อโครงการภาษาอังกฤษ The Development of Instructional Specimens for Studying the Effect of Welding Parameters on Microstructure
หน่วยงาน
หัวหน้าโครงการ
ผู้ร่วมวิจัย
พี่เลี้ยง
ที่ปรึกษา 1. ผศ.อัญญารัตน์ สอนสนาม
ปีงบประมาณ 2566
คำสำคัญ
ผลลัพธ์
บทคัดย่อ (ภาษาไทย)
บทคัดย่อ (ภาษาอังกฤษ)
หลักการและเหตุผล
วัตถุประสงค์