ข้อมูลงานวิจัย แนวทางในการเพิ่มประสิทธิภาพการให้บริการขนส่งสินค้าข้ามแดนของผู้ให้บริการ โลจิสติกส์ กรณีศึกษา ด่านชายแดนหนองคาย

ข้อมูลส่วนตัว
  • ชื่อ-นามสกุล (ภาษาไทย)ดร.นพปฎล สุวรรณทรัพย์
  • ชื่อ-นามสกุล (ภาษาอังกฤษ)ดร.Nippadol Suwannasap
  • ตำแหน่งทางวิชาการ-
  • ตำแหน่งปัจจุบันอาจารย์
  • คณะ/หน่วยงานคณะบริหารธุรกิจ
  • โทรศัพท์0929147XXX
  • E-Mail Addres-
  • สาขาวิชาการที่มีความชำนาญ
  อัพเดทล่าสุด
  09 ก.ย. 2566
  00013
  จำนวนคนดู
ข้อมูลโครงการงานวิจัย
ชื่อโครงการ แนวทางในการเพิ่มประสิทธิภาพการให้บริการขนส่งสินค้าข้ามแดนของผู้ให้บริการ โลจิสติกส์ กรณีศึกษา ด่านชายแดนหนองคาย
ชื่อโครงการภาษาอังกฤษ
หน่วยงาน
หัวหน้าโครงการ
ผู้ร่วมวิจัย
พี่เลี้ยง
ที่ปรึกษา
ปีงบประมาณ 2566
คำสำคัญ
ผลลัพธ์
บทคัดย่อ (ภาษาไทย)
บทคัดย่อ (ภาษาอังกฤษ)
หลักการและเหตุผล
วัตถุประสงค์