ข้อมูลงานวิจัย ปัจจัยที่ส่งผลกระทบต่อความสามารถในการส่งออกสินค้าของผู้ประกอบการขนาดกลางและขนาดย่อม กรณีศึกษากลุ่มสินค้าอาหารแปรรูป

ข้อมูลส่วนตัว
  • ชื่อ-นามสกุล (ภาษาไทย)ดร.นพปฎล สุวรรณทรัพย์
  • ชื่อ-นามสกุล (ภาษาอังกฤษ)ดร.Nippadol Suwannasap
  • ตำแหน่งทางวิชาการ-
  • ตำแหน่งปัจจุบันอาจารย์
  • คณะ/หน่วยงานคณะบริหารธุรกิจ
  • โทรศัพท์0929147XXX
  • E-Mail Addres-
  • สาขาวิชาการที่มีความชำนาญ
  อัพเดทล่าสุด
  09 ก.ย. 2566
  00015
  จำนวนคนดู
ข้อมูลโครงการงานวิจัย
ชื่อโครงการ ปัจจัยที่ส่งผลกระทบต่อความสามารถในการส่งออกสินค้าของผู้ประกอบการขนาดกลางและขนาดย่อม กรณีศึกษากลุ่มสินค้าอาหารแปรรูป
ชื่อโครงการภาษาอังกฤษ Factors affecting to export capability of Small and Medium Enterprise. Case study of processes foods
หน่วยงาน
หัวหน้าโครงการ
ผู้ร่วมวิจัย
พี่เลี้ยง
ที่ปรึกษา
ปีงบประมาณ 2566
คำสำคัญ
ผลลัพธ์
บทคัดย่อ (ภาษาไทย)
บทคัดย่อ (ภาษาอังกฤษ)
หลักการและเหตุผล
วัตถุประสงค์