ข้อมูลงานวิจัย การพัฒนากลยุทธ์การตลาดและคุณค่าตราสินค้าที่ส่งผลต่อความตั้งใจซื้อสินค้าชุมชน อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี

ข้อมูลส่วนตัว
  • ชื่อ-นามสกุล (ภาษาไทย)ดร.สินิทรา สุขสวัสดิ์
  • ชื่อ-นามสกุล (ภาษาอังกฤษ)ดร.Sinittra Suksawat
  • ตำแหน่งทางวิชาการ-
  • ตำแหน่งปัจจุบันอาจารย์
  • คณะ/หน่วยงานคณะบริหารธุรกิจ
  • โทรศัพท์0814232XXX
  • E-Mail Addres-
  • สาขาวิชาการที่มีความชำนาญ
  อัพเดทล่าสุด
  09 ก.ย. 2566
  00017
  จำนวนคนดู
ข้อมูลโครงการงานวิจัย
ชื่อโครงการ การพัฒนากลยุทธ์การตลาดและคุณค่าตราสินค้าที่ส่งผลต่อความตั้งใจซื้อสินค้าชุมชน อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี
ชื่อโครงการภาษาอังกฤษ Marketing Strategies and Brand Equity Development toward Purchase Intentions of Communities Products in Khlong Luang district, Pathum Thani Province
หน่วยงาน
หัวหน้าโครงการ
ผู้ร่วมวิจัย
พี่เลี้ยง 1. ผศ.ดลยา จาตุรงคกุล
ที่ปรึกษา
ปีงบประมาณ 2566
คำสำคัญ
ผลลัพธ์
บทคัดย่อ (ภาษาไทย)
บทคัดย่อ (ภาษาอังกฤษ)
หลักการและเหตุผล
วัตถุประสงค์