ข้อมูลงานวิจัย การสำรวจความหลากหลายของภาษามือท้องถิ่นในประเทศไทยเพื่อสร้างองค์ความรู้ในการจัดทำข้อมูลที่คนหูหนวกสามารถเข้าถึงได้

ข้อมูลส่วนตัว
  • ชื่อ-นามสกุล (ภาษาไทย)ดร.ปรางนาฎ ชินินทร
  • ชื่อ-นามสกุล (ภาษาอังกฤษ)ดร.Prangnat Chininthorn
  • ตำแหน่งทางวิชาการ-
  • ตำแหน่งปัจจุบันอาจารย์
  • คณะ/หน่วยงาน*คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์
  • โทรศัพท์0897796XXX
  • E-Mail Addres-
  • สาขาวิชาการที่มีความชำนาญ
  อัพเดทล่าสุด
  09 ก.ย. 2566
  00019
  จำนวนคนดู
ข้อมูลโครงการงานวิจัย
ชื่อโครงการ การสำรวจความหลากหลายของภาษามือท้องถิ่นในประเทศไทยเพื่อสร้างองค์ความรู้ในการจัดทำข้อมูลที่คนหูหนวกสามารถเข้าถึงได้
ชื่อโครงการภาษาอังกฤษ The exploration of dialects in Thai Sign Language in order to develop knowledge in providing accessible information for Deaf people
หน่วยงาน
หัวหน้าโครงการ
ผู้ร่วมวิจัย
พี่เลี้ยง
ที่ปรึกษา
ปีงบประมาณ 2566
คำสำคัญ
ผลลัพธ์
บทคัดย่อ (ภาษาไทย)
บทคัดย่อ (ภาษาอังกฤษ)
หลักการและเหตุผล
วัตถุประสงค์