ข้อมูลงานวิจัย การสร้างสรรค์นวัตกรรมภาครัฐขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการให้บริการประชาชน ในจังหวัดปทุมธานี

ข้อมูลส่วนตัว
  • ชื่อ-นามสกุล (ภาษาไทย)ดร.ชัยมงคล สุพรมอินทร์
  • ชื่อ-นามสกุล (ภาษาอังกฤษ)ดร.Chaimongkhon Supromin
  • ตำแหน่งทางวิชาการ-
  • ตำแหน่งปัจจุบันอาจารย์
  • คณะ/หน่วยงานคณะศิลปศาสตร์
  • โทรศัพท์0917954XXX
  • E-Mail Addres-
  • สาขาวิชาการที่มีความชำนาญ
  อัพเดทล่าสุด
  09 ก.ย. 2566
  00017
  จำนวนคนดู
ข้อมูลโครงการงานวิจัย
ชื่อโครงการ การสร้างสรรค์นวัตกรรมภาครัฐขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการให้บริการประชาชน ในจังหวัดปทุมธานี
ชื่อโครงการภาษาอังกฤษ The Creation of Public Sector Innovation of Local Government Organizations to enhance the efficiency of public service in Pratum Thani Province.
หน่วยงาน
หัวหน้าโครงการ
ผู้ร่วมวิจัย
พี่เลี้ยง 1. ผศ.สุพิศ บุญลาภ
ที่ปรึกษา
ปีงบประมาณ 2566
คำสำคัญ
ผลลัพธ์
บทคัดย่อ (ภาษาไทย)
บทคัดย่อ (ภาษาอังกฤษ)
หลักการและเหตุผล
วัตถุประสงค์