ข้อมูลงานวิจัย การต่อยอดแนวความคิดสิ่งประดิษฐ์งานวิจัยของมหาวิทยาลัยไปสู่เชิงพาณิชย์และการพัฒนาระบบนิเวศทางธุรกิจ (Business Ecosystem) สำหรับธุรกิจนวัตกรรม (Innovative Startup)

ข้อมูลส่วนตัว
  • ชื่อ-นามสกุล (ภาษาไทย)รศ.ดร.สมหมาย ผิวสอาด
  • ชื่อ-นามสกุล (ภาษาอังกฤษ)รศ.ดร.Sommai Pivsa-Art
  • ตำแหน่งทางวิชาการ-
  • ตำแหน่งปัจจุบันอธิการบดี
  • คณะ/หน่วยงานกองกลาง
  • โทรศัพท์0864249XXX
  • E-Mail Addrespsommai@rmutt.ac.th
  • สาขาวิชาการที่มีความชำนาญงานสอน
  อัพเดทล่าสุด
  09 ก.ย. 2566
  00013
  จำนวนคนดู
ข้อมูลโครงการงานวิจัย
ชื่อโครงการ การต่อยอดแนวความคิดสิ่งประดิษฐ์งานวิจัยของมหาวิทยาลัยไปสู่เชิงพาณิชย์และการพัฒนาระบบนิเวศทางธุรกิจ (Business Ecosystem) สำหรับธุรกิจนวัตกรรม (Innovative Startup)
ชื่อโครงการภาษาอังกฤษ
หน่วยงาน
หัวหน้าโครงการ
ผู้ร่วมวิจัย
พี่เลี้ยง
ที่ปรึกษา
ปีงบประมาณ 2566
คำสำคัญ
ผลลัพธ์
บทคัดย่อ (ภาษาไทย)
บทคัดย่อ (ภาษาอังกฤษ)
หลักการและเหตุผล
วัตถุประสงค์