ข้อมูลงานวิจัย การออกแบบสภาพแวดล้อมภายในห้องเรียนของนักศึกษาสาขาออกแบบภายใน

ข้อมูลส่วนตัว
  • ชื่อ-นามสกุล (ภาษาไทย)อ.ขัตติพงษ์ ด้วงสำราญ
  • ชื่อ-นามสกุล (ภาษาอังกฤษ)อ.Khattipong Duangsamran
  • ตำแหน่งทางวิชาการ-
  • ตำแหน่งปัจจุบันอาจารย์
  • คณะ/หน่วยงานคณะศิลปกรรมศาสตร์
  • โทรศัพท์0841965XXX
  • E-Mail Addres-
  • สาขาวิชาการที่มีความชำนาญ
  อัพเดทล่าสุด
  09 ก.ย. 2566
  00019
  จำนวนคนดู
ข้อมูลโครงการงานวิจัย
ชื่อโครงการ การออกแบบสภาพแวดล้อมภายในห้องเรียนของนักศึกษาสาขาออกแบบภายใน
ชื่อโครงการภาษาอังกฤษ
หน่วยงาน
หัวหน้าโครงการ
ผู้ร่วมวิจัย
พี่เลี้ยง 1. นายสมพร วาสะสิริ
ที่ปรึกษา
ปีงบประมาณ 2567
คำสำคัญ
ผลลัพธ์
บทคัดย่อ (ภาษาไทย)
บทคัดย่อ (ภาษาอังกฤษ)
หลักการและเหตุผล
วัตถุประสงค์