ข้อมูลงานวิจัย การบูรณาการความรู้เชิงวิศวกรรมเพื่อศึกษาผลประโยชน์ด้านเศรษฐกิจและสังคมสำหรับโครงการรถไฟความเร็วสูง กรณีศึกษาโครงการเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก

ข้อมูลส่วนตัว
  • ชื่อ-นามสกุล (ภาษาไทย)ดร.ปานรวี รุ่งสกุลโรจน์
  • ชื่อ-นามสกุล (ภาษาอังกฤษ)ดร.Panrawee Rungskunroch
  • ตำแหน่งทางวิชาการ-
  • ตำแหน่งปัจจุบันอาจารย์
  • คณะ/หน่วยงานคณะวิศวกรรมศาสตร์
  • โทรศัพท์0821124XXX
  • E-Mail Addrespanrawee.r@en.rmutt.ac.th
  • สาขาวิชาการที่มีความชำนาญHigh-Speed rail operation and planning, Risk analysis, Life cycle assessment, Financial analysis, Energy
  อัพเดทล่าสุด
  09 ก.ย. 2566
  00016
  จำนวนคนดู
ข้อมูลโครงการงานวิจัย
ชื่อโครงการ การบูรณาการความรู้เชิงวิศวกรรมเพื่อศึกษาผลประโยชน์ด้านเศรษฐกิจและสังคมสำหรับโครงการรถไฟความเร็วสูง กรณีศึกษาโครงการเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก
ชื่อโครงการภาษาอังกฤษ The integration of engineering knowledge for studying socio-economic benefits for High-speed rail project: A case study of Eastern Economic Corridor project
หน่วยงาน
หัวหน้าโครงการ
ผู้ร่วมวิจัย 1. ผศ.วรญา วัฒนจิตสิริ
พี่เลี้ยง 1. ผศ.สุรัตน์ ตรัยวนพงศ์
ที่ปรึกษา
ปีงบประมาณ 2566
คำสำคัญ
ผลลัพธ์
บทคัดย่อ (ภาษาไทย)
บทคัดย่อ (ภาษาอังกฤษ)
หลักการและเหตุผล
วัตถุประสงค์