ข้อมูลงานวิจัย การออกแบบเครื่องแต่งกายแฟชั่นหมุนเวียน โดยใช้ทฤษฎีการรื้อสร้าง เพื่อลดปัญหาอุตสาหกรรมแฟชั่น

ข้อมูลส่วนตัว
  • ชื่อ-นามสกุล (ภาษาไทย)ดร.ชาลิสา อภิวัฒนศร
  • ชื่อ-นามสกุล (ภาษาอังกฤษ)ดร.Chalisa Apiwathnasorn
  • ตำแหน่งทางวิชาการ-
  • ตำแหน่งปัจจุบันอาจารย์
  • คณะ/หน่วยงานคณะศิลปกรรมศาสตร์
  • โทรศัพท์0951922XXX
  • E-Mail Addres-
  • สาขาวิชาการที่มีความชำนาญ
  อัพเดทล่าสุด
  09 ก.ย. 2566
  00008
  จำนวนคนดู
ข้อมูลโครงการงานวิจัย
ชื่อโครงการ การออกแบบเครื่องแต่งกายแฟชั่นหมุนเวียน โดยใช้ทฤษฎีการรื้อสร้าง เพื่อลดปัญหาอุตสาหกรรมแฟชั่น
ชื่อโครงการภาษาอังกฤษ
หน่วยงาน
หัวหน้าโครงการ
ผู้ร่วมวิจัย
พี่เลี้ยง
ที่ปรึกษา
ปีงบประมาณ 2567
คำสำคัญ
ผลลัพธ์
บทคัดย่อ (ภาษาไทย)
บทคัดย่อ (ภาษาอังกฤษ)
หลักการและเหตุผล
วัตถุประสงค์