ข้อมูลนักวิจัย สงบ ศรีเมือง

ข้อมูลส่วนตัว
  • ชื่อ-นามสกุล (ภาษาไทย)อ.สงบ ศรีเมือง
  • ชื่อ-นามสกุล (ภาษาอังกฤษ)อ.Samgop Srimueng
  • ตำแหน่งทางวิชาการอาจารย์
  • ตำแหน่งปัจจุบันอาจารย์
  • คณะ/หน่วยงานคณะเทคโนโลยีการเกษตร
  • โทรศัพท์0879353XXX
  • E-Mail Addresssangob_s@rmutt.ac.th
  • สาขาวิชาการที่มีความชำนาญชีววิทยาสัตว์น้ำ การจัดการประมง
  อัพเดทล่าสุด
  09 ก.ย. 2566
  00272
  จำนวนคนดู
โครงการงานวิจัย
1. 2567 : การพัฒนาการใช้หนอนแมลงวันลายทดแทนปลาป่นในอาหารปลาคาร์ฟ ผู้ร่วมวิจัย 2. 2567 : การคัดเลือกพันธุ์ผำที่มีปริมาณโปรตีนสูงเพื่อนำไปใช้ประโยชน์เป็นโปรตีนทางเลือกจากพืชด้วยเทคนิคอณูชีววิทยา ผู้ร่วมวิจัย 3. 2566 : รูปแบบการเพาะเลี้ยงที่มีผลต่อการเจริญเติบโต และคุณค่าทางโภชนาการของผำ (Wolffia sp.) หัวหน้าโครงการ 4. 2566 : การรวบรวม พัฒนา และคัดเลือกพันธุ์ผำที่มีคุณค่าทางโภชนาการสูงเพื่อการผลิตเชิงอุตสาหกรรมอย่างยั่งยืน ผู้ร่วมวิจัย 5. 2564 : การยอมรับของผู้บริโภคที่มีต่อผลิตภัณฑ์ปลายอที่ผลิตจากเนื้อปลาต่างชนิดกัน ผู้ร่วมวิจัย 6. 2563 : ผลของวิธีการเพาะเลี้ยงต่อการเจริญเติบโตของไข่น้ำ หัวหน้าโครงการ 7. 2563 : การแปลงเพศปลากัดโดยใช้สารสกัดใบมังคุด หัวหน้าโครงการ 8. 2562 : การใช้ไรน้ำนางฟ้าทดแทนอาร์ทีเมียในการอนุบาลกุ้งก้ามกราม ผู้ร่วมวิจัย 9. 2562 : ผลของความหนาแน่นต่อการเจริญเติบโตของกุ้งก้ามกรามในระบบน้ำหมุนเวียน ผู้ร่วมวิจัย 10. 2562 : ประสิทธิภาพของ Bacillus spp. ในการควบคุมเชื้อ Vibrio sp ผู้ร่วมวิจัย 11. 2562 : การเลี้ยงกุ้งก้ามกรามร่วมกับกุ้งขาวแวนนาไมในระบบน้ำหมุนเวียน ผู้ร่วมวิจัย 12. 2562 : การพัฒนาการเลี้ยงกุ้งก้ามกรามในระบบน้ำหมุนเวียน ผู้ร่วมวิจัย 13. 2561 : โครงการวิจัยผลของการเสริมใบมะรุมต่อการเจริญเติบโต และคุณภาพเนื้อของปลานิลแดง ผู้ร่วมวิจัย