ข้อมูลนักวิจัย ปิยะภัทร เต็มแย้ม

ข้อมูลส่วนตัว
  • ชื่อ-นามสกุล (ภาษาไทย)ผศ.ปิยะภัทร เต็มแย้ม
  • ชื่อ-นามสกุล (ภาษาอังกฤษ)ผศ.Piyapat Temyaem
  • ตำแหน่งทางวิชาการผู้ช่วยศาสตราจารย์
  • ตำแหน่งปัจจุบันผู้ช่วยศาสตราจารย์
  • คณะ/หน่วยงาน*คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์
  • โทรศัพท์0626395XXX
  • E-Mail Addressarctistect2012@gmail.com
  • สาขาวิชาการที่มีความชำนาญแนวคิดในศาสตร์งานสถาปัตยกรรม
  อัพเดทล่าสุด
  09 ก.ย. 2566
  00235
  จำนวนคนดู
โครงการงานวิจัย
1. 2567 : วัสดุปูพื้นภายในอาคารจากเศษไม้ไผ่ผสมฟางข้าว หัวหน้าโครงการ 2. 2567 : แนวทางการพัฒนาหลักสูตรสถาปัตยกรรมภายใน คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ผ่านกระบวนการการเรียนรู้เชิงประสบการณ์วิชาชีพ หัวหน้าโครงการ 3. 2566 : การพัฒนาแผ่นผนังภายในอาคารจากผักตบชวา หัวหน้าโครงการ 4. 2562 : การพัฒนารูปแบบแผงบังแดดไม้ไผ่สำหรับงานสถาปัตยกรรม หัวหน้าโครงการ 5. 2562 : การประเมินจัดทำหลักสูตรภูมิสถาปัตยกรรมศาสตรบัณฑิต ภายในคณะ7 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี หัวหน้าโครงการ 6. 2561 : ออกแบบวิธีการใช้แสงธรรมชาติเพื่อส่งเสริมการประหยัดพลังงานในอาคารพักอาศัยประเภทบ้านชั้นเดียว พี่เลี้ยง 7. 2561 : แนวทางการปรับปรุงอาคารเก่าเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการใช้งาน หัวหน้าโครงการ 8. 2560 : แนวทางการออกแบบสภาพแวดล้อมภายในบ้านพักอาศัยสำหรับผู้มีรายได้น้อย ที่เหมาะสมกับผู้สูงอายุและผู้ใช้รถวีลแชร์ : กรณีศึกษาชุมชนการเคหะแห่งชาติรังสิต ผู้ร่วมวิจัย 9. 2560 : แนวทางการจัดการรูปแบบการพัฒนาพื้นที่ชุมชนริมน้ำเพื่อนำไปสู่การท่องเที่ยวเชิงนิเวศแบบมีส่วนร่วมกรณีศึกษา ชุมชนตลาดน้ำคลองลัดมะยม กรุงเทพมหานคร หัวหน้าโครงการ 10. 2559 : แนวทางการออกแบบเกณฑ์มาตรฐานและการพัฒนาพื้นที่จุดเปลี่ยนถ่ายการสัญจรที่เอื้อต่อการใช้งานของระบบขนส่งมวลชนสาธารณะ (TOD) แบบบูรณาการในเขตกรุงเทพมหานคร หัวหน้าโครงการ 11. 2559 : แนวทางการออกแบบปรับปรุงผังบริเวณมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี สู่การจัดการให้เป็นมหาวิทยาลัยสีเขียวตามหลักเกณฑ์การประเมินของ UI หัวหน้าโครงการ 12. 2557 : แนวทางการออกแบบสภาพแวดล้อมทางกายภาพ ที่เหมาะสมกับผู้สูงอายุและคนทุกเพศวัย ในย่านชุมชนผู้มีรายได้น้อย  กรณีศึกษา : โครงการบ้านมั่นคงในเขตเทศบาลตำบลธัญบุรี จังหวัดปทุมธานี  ผู้ร่วมวิจัย 13. 2556 : การศึกษาลักษณะการใช้ประโยชน์ที่ดินโดยรอบมหาวิทยาลัยเพื่อเสนอแนวทางการออกแบบปรับปรุงและพัฒนาเพื่อนำไปสู่การเป็นมหาวิทยาลัยเขียวสะอาด หัวหน้าโครงการ 14. 2555 : แนวทางการพัฒนาพื้นที่ท่องเที่ยวบริเวณเกาะเกร็ดและพื้นที่โดยรอบเพื่อพัฒนาไปสู่รูปแบบการท่องเที่ยวเชิงนิเวศอย่างยั่งยืน หัวหน้าโครงการ
ผลงานตีพิมพ์ งานสร้างสรรค์