ข้อมูลนักวิจัย ทรรศิน ศรีวราพงศ์

ข้อมูลส่วนตัว
  • ชื่อ-นามสกุล (ภาษาไทย)ผศ.ดร.ทรรศิน ศรีวราพงศ์
  • ชื่อ-นามสกุล (ภาษาอังกฤษ)ผศ.ดร.Tassin Srivarapongse
  • ตำแหน่งทางวิชาการผู้ช่วยศาสตราจารย์
  • ตำแหน่งปัจจุบันผู้ช่วยศาสตราจารย์
  • คณะ/หน่วยงานคณะบริหารธุรกิจ
  • โทรศัพท์0846565XXX
  • E-Mail Addresstassin66@hotmail.com
  • สาขาวิชาการที่มีความชำนาญงานสอน
  อัพเดทล่าสุด
  09 ก.ย. 2566
  00163
  จำนวนคนดู
โครงการงานวิจัย
1. 2567 : การพัฒนาแอพพลิเคชั่นการท่องเที่ยวเพื่ออำนวยความสะดวกด้านความปลอดภัยต่อสุขภาพผู้สูงอายุ หัวหน้าโครงการ 2. 2567 : การพัฒนาศักยภาพการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพสำหรับผู้สูงอายุในยุคปกติใหม่ ผู้ร่วมวิจัย 3. 2567 : การวิเคราะห์ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพและสปาของผู้สูงอายุในภาคเหนือ หัวหน้าโครงการ 4. 2567 : การประยุกต์ใช้แบบจำลอง SCOR เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการส่งออกอัญมณีและเครื่องประดับของประเทศไทย ผู้ร่วมวิจัย 5. 2567 : การจัดการโลจิสติกส์การท่องเที่ยวเชิงประวัติศาสตร์และอารยธรรมล้านนา ผู้ร่วมวิจัย 6. 2565 : คุณภาพการบริการและการจัดการความปลอดภัยด้านสุขภาพที่ส่งต่อการตัดสินใจและความพึงพอใจในการเลือกใช้บริการขนส่งสินค้าในกรุงเทพและปริมณฑล: หลักฐานเชิงประจักษ์จากสถานการโควิด 19 ผู้ร่วมวิจัย 7. 2564 : การประเมินและปรับปรุงหลักสูตร คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ผู้ร่วมวิจัย 8. 2564 : การยกระดับความสามารถในการแข่งขันของอุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส์อัจฉริยะหลังจากการระบาดของเชื้อไวรัสโคโรน่า 19 หัวหน้าโครงการ