ข้อมูลนักวิจัย การันต์ ชีพนุรัตน์

ข้อมูลส่วนตัว
  • ชื่อ-นามสกุล (ภาษาไทย)ผศ.การันต์ ชีพนุรัตน์
  • ชื่อ-นามสกุล (ภาษาอังกฤษ)ผศ.Karun Cheepnurat
  • ตำแหน่งทางวิชาการผู้ช่วยศาสตราจารย์
  • ตำแหน่งปัจจุบันผู้ช่วยศาสตราจารย์
  • คณะ/หน่วยงานคณะเทคโนโลยีการเกษตร
  • โทรศัพท์0812691XXX
  • E-Mail Addresscheepnurat.run@gmail.com.
  • สาขาวิชาการที่มีความชำนาญการรักษาสัตว์
  อัพเดทล่าสุด
  09 ก.ย. 2566
  00166
  จำนวนคนดู
โครงการงานวิจัย
1. 2566 : การศึกษารูปแบบการดื้อยาต้านจุลชีพของเชื้อ Escherichia coli ที่แยกได้จากสุนัขในเขต ตำบลบึงบา อำเภอหนองเสือ จังหวัดปทุมธานี ผู้ร่วมวิจัย 2. 2564 : การศึกษาความชุกทางโมเลกุลลาร์ของเชื้อ Babesia canis และปัจจัยที่มีผลต่อการแพร่ระบาดในกลุ่มประชากรสุนัขจรจัดในศูนย์พึ่งพิง คลอง 12 และสุนัขบริเวณโดยรอบศูนย์ฯ จ. ปทุมธานี ผู้ร่วมวิจัย 3. 2564 : ความชุกและการดื้อยาต้านจุลชีพของเชื้อ สแตฟฟิโลคอคคัส ออเรียส ที่แยกได้จากสุนัขจรจัดจากศูนย์พึ่งพิงสุนัขจรจัดเทศบาลนครรังสิตและสุนัขจรจัดบริเวณรอบศูนย์ หัวหน้าโครงการ 4. 2563 : การปนเปื้อนของเชื้อ Salmonella spp. และ Escherichia coli ในเนื้อสัตว์จากตลาดบริเวณใกล้เคียงคณะเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ผู้ร่วมวิจัย 5. 2562 : การศึกษาความชุกและความหลากหลายทางพันธุกรรมของเชื้อที่มีนำโดยพาหะและเชื้อติดต่อจากสัตว์สู่คน, Babesia spp, Bartonella spp, Ehrlichia spp และ Hepatozoon spp., ในประชากรแมวจรจัดที่อาศัยในเขตกรุงเทพมหานคร ผู้ร่วมวิจัย 6. 2562 : การศึกษาความชุกและความหลากหลายทางพันธุกรรมของเชื้อ Trypanosoma spp. ในสัตว์เคี้ยวเอื้องในจังหวัดเชียงรายโดยใช้เทคนิค PCR ผู้ร่วมวิจัย 7. 2562 : คุณภาพทางจุลชีววิทยาของอาหารสัตว์บริเวณคณะเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ผู้ร่วมวิจัย 8. 2561 : โครงการวิจัยการสำรวจการติดพยาธิหนอนหัวใจ Dirofilaria immitis โดยอาศัยเทคนิคPCRในสุนัขจรจัดที่อาศัยอยู่ในวัดในเขต อ.ธัญบุรี จ.ปทุมธานี ผู้ร่วมวิจัย 9. 2561 : โครงการวิจัยการศึกษารูปแบบการดื้อยาต้านจุลชีพของเชื้อ Escherichia coli ที่แยกจากฟาร์มสัตว์ หัวหน้าโครงการ 10. 2561 : การศึกษาความชุกทางโมเลกุลของเชื้อ Theileria spp. ในตัวอย่างแพะและแกะที่อาศัยอยู่ในจังหวัดเชียงราย ผู้ร่วมวิจัย 11. 2560 : ความชุกของ Class 1 integron และ QacE△1 ของเชื้อEscherichia coli ที่แยกจากฟาร์มสัตว์ หัวหน้าโครงการ 12. 2560 : การศึกษาความชุกของเชื้อริกเก็ตเซีย Ehrlichia canis ในสุนัขเลี้ยงโดยอาศัยเทคนิคทางโมเลกุลใน จังหวัดสตูลและสงขลา ผู้ร่วมวิจัย 13. 2560 : การวิเคราะห์หาสารสำคัญทางยาของพืชน้ำในทุ่งหลวงรังสิตและอ่างเก็บน้ำพระราม 9 ผู้ร่วมวิจัย 14. 2555 : ความชุกของเชื้อซัลโมเนลลาและรูปแบบการดื้อสารต้านจุลชีพของเชื้อที่แยกได้จากเนื้อไก่ในตลาด จังหวัดปทุมธานี ผู้ร่วมวิจัย