ข้อมูลนักวิจัย อมร ไชยสัตย์

ข้อมูลส่วนตัว
  • ชื่อ-นามสกุล (ภาษาไทย)รศ.ดร.อมร ไชยสัตย์
  • ชื่อ-นามสกุล (ภาษาอังกฤษ)รศ.ดร.Amorn Chaiyasat
  • ตำแหน่งทางวิชาการรองศาสตราจารย์
  • ตำแหน่งปัจจุบันรองศาสตราจารย์
  • คณะ/หน่วยงานสถาบันวิจัยและพัฒนา
  • โทรศัพท์988263XXX
  • E-Mail Addressa_chaiyasat@mail.rmutt.ac.th
  • สาขาวิชาการที่มีความชำนาญpolymer colloids, controlled/living radical polymerization in dispersed systems
  อัพเดทล่าสุด
  09 ก.ย. 2566
  00523
  จำนวนคนดู
โครงการงานวิจัย
1. 2567 : การสนับสนุนการวิจัยต่อยอดและพัฒนานวัตกรรมและเทคโนโลยีพร้อมใช้ด้าน Argo-food Innovation สู่เชิงพาณิชย์ เพื่อขับเคลื่อนเศรษฐกิจของประเทศ ผู้ร่วมวิจัย 2. 2567 : การเพิ่มประสิทธิภาพการเคลือบติดของอนุภาคพอลิเมอร์ไฮบริดสะท้อนรังสีความร้อนโดยใช้สารประกอบเบนโซฟีโนนเป็นองค์ประกอบ ผู้ร่วมวิจัย 3. 2567 : การนำกลับที่จำเพาะต่อแพลเลเดียมจากน้ำเสียด้วยอนุภาคพอลิเมอร์ไฮบริดลอกแบบไอออน หัวหน้าโครงการ 4. 2566 : อนุภาคพอลิเมอร์นาโนแคปซูลหลายหน้าที่กักเก็บวัสดุเปลี่ยนสถานะสำหรับผ้าปรับสภาพความร้อนและต้านเชื้อจุลชีพ หัวหน้าโครงการ 5. 2566 : การเตรียมอนุภาคนาโนพอลิเมอร์ฐานชีวภาพที่มีการควบคุมโครงสร้าง (Preparation of well-defined structure bio-based polymer nanoparticles) หัวหน้าโครงการ 6. 2566 : การพัฒนาการเตรียมอนุภาคและแคปซูลจากพอลิเมอร์ฐานชีวภาพด้วยกระบวนการสังเคราะห์ในระบบกระจาย หัวหน้าโครงการ 7. 2565 : วัสดุพอลิเมอร์ฐานชีวภาพสำหรับเคลือบต้านเชื้อจุลชีพในระบบขนส่งสาธารณะ หัวหน้าโครงการ 8. 2565 : การพัฒนาวัสดุไฮบริดเพื่อต้านเชื้อจุลชีพในระบบขนส่งสาธารณะ ผู้ร่วมวิจัย 9. 2565 : การพัฒนาสารเคลือบสะท้อนรังสีความร้อนด้วยอนุภาคพอลิเมอร์ไฮบริดสำหรับควบคุมอุณหภูมิในโรงเรือน ผู้ร่วมวิจัย 10. 2565 : การพัฒนาวัสดุไฮบริดเพื่อควบคุมโรคของผักไฮโดรโปนิกส์ในโรงเรือนระบบปิด ผู้ร่วมวิจัย 11. 2565 : การเตรียมอนุภาคไมโครและนาโนพอลิเมอร์ฐานชีวภาพที่มีการควบคุมโครงสร้าง หัวหน้าโครงการ 12. 2565 : การพัฒนาการเตรียมอนุภาคและแคปซูลจากพอลิเมอร์ฐานชีวภาพด้วยกระบวนการสังเคราะห์ในระบบกระจาย หัวหน้าโครงการ 13. 2564 : ชื่อโครงการวิจัย การประดิษฐ์อนุภาคพอลิเมอร์และแคปซูลด้วยกระบวนการทางรังสีในระบบกระจาย (Fabrication of polymer capsules and particles by radiation processing in dispersed systems) หัวหน้าโครงการ 14. 2564 : การพัฒนาฟิล์มพลาสติกคัดกรองแสงทางเกษตรที่ผสมควอนตัมดอทจากผักตบชวา ผู้ร่วมวิจัย 15. 2564 : การเตรียมไมโครแคปซูลกักเก็บปุ๋ยด้วยพอลิเมอร์ฐานชีวภาพ หัวหน้าโครงการ 16. 2564 : นวัตกรรมการกักเก็บโพรไบโอติกส์ด้วยพอลิเมอร์ฐานชีวภาพ หัวหน้าโครงการ 17. 2564 : การเตรียมอนุภาคไมโคร/นาโนพอลิเมอร์ฐานชีวภาพที่มีการควบคุมโครงสร้าง หัวหน้าโครงการ 18. 2564 : การพัฒนานาโนอิมัลชั่นของน้ำมันมะกรูดด้วยบล็อกโคพอลิเมอร์ฐานชีวภาพ หัวหน้าโครงการ 19. 2564 : การพัฒนาอนุภาค/แคปซูลจากพอลิเมอร์ฐานชีวภาพสำหรับการใช้งานที่ยั่งยืน หัวหน้าโครงการ 20. 2563 : นวัตกรรมอนุภาคพอลิเมอร์ฐานชีวภาพสองหน้าที่สำหรับต้านเชื้อจุลชีพและกักเก็บวัสดุเก็บความร้อน หัวหน้าโครงการ 21. 2563 : นวัตกรรมสเปรย์เคลือบผิวสองหน้าที่สำหรับผ้าให้กลิ่นหอมและต้านเชื้อจุลินทรีย์ หัวหน้าโครงการ 22. 2563 : นวัตกรรมฟิล์มบางโฟโตคะตะไลติกสำหรับต้านเชื้อจุลินทรีย์บนผิวของสุขภัณฑ์และผนังในห้องน้ำ ผู้ร่วมวิจัย 23. 2562 : ไมโครแคปซูลสองหน้าที่ที่กักเก็บสารหอมและต้านเชื้อจุลชีพสำหรับการเคลือบภายในรถยนต์ หัวหน้าโครงการ 24. 2562 : การพัฒนาเทคนิคเคมีไฟฟ้าเพื่อเตรียมฟิล์มบางขั้วไฟฟ้าสารกึ่งตัวนำสำหรับประยุกต์ใช้กับเซลล์เชื้อเพลิงแบบใช้เมทานอลโดยตรง ผู้ร่วมวิจัย 25. 2562 : การพัฒนาการเตรียมไมโครและนาโนแคปซูลหุ้มน้ำมันหอมระเหยโดยใช้ พอลิเมอร์ชีวภาพ ผู้ร่วมวิจัย 26. 2562 : อนุภาคนาโนพอลิเมอร์ที่มีขนาดใกล้เคียงกันและมีความเสถียรสูงสำหรับการแยกสีย้อมชนิดประจุบวกและลบ หัวหน้าโครงการ 27. 2562 : การพัฒนาผลิตภัณฑ์และบรรจุภัณฑ์แชมพูบำรุงเส้นผมจากใบหมี่ หัวหน้าโครงการ 28. 2562 : นวัตกรรมพอลิเมอร์ไฮโดรเจลย่อยสลายได้/เข้ากันได้ทางชีวภาพสำหรับการปลดปล่อยปุ๋ย หัวหน้าโครงการ 29. 2562 : การพัฒนาผลิตภัณฑ์และบรรจุภัณฑ์แผ่นแปะบรรเทาอาการปวดเมื่อยจากตำรับยาสมุนไพรไทย หัวหน้าโครงการ 30. 2561 : การผลิตซูเปอร์แอบซอร์เบินท์ ไฮโดรเจลชนิดใหม่โดยใช้แบคทีเรียเซลลูโลสที่เปลี่ยนหมู่ฟังก์ชัน หัวหน้าโครงการ 31. 2561 : การพัฒนาระบบบำบัดน้ำเสียต้นแบบ ในฟาร์มเลี้ยงกุ้งโดยใช้วัสดุผสมของโฟโตคะตะไลติกกับพอลิเมอร์นำไฟฟ้า หัวหน้าโครงการ 32. 2561 : อนุภาคนาโนพอลิเมอรฺ์สองหน้าที่สำหรับต้านเชื้อจุลชีพและเป็นสารลดแรงตึงผิวชนิดอานุภาคของน้ำมันหล่อเย็น หัวหน้าโครงการ 33. 2561 : การเพิ่มประสิทธิภาพสารกันยุงให้ยาวนานขึ้นด้วยการกักเก็บในพอลิเมอร์แคปซูล หัวหน้าโครงการ 34. 2561 : การพัฒนาอนุภาคพอลิเมอร์โฟโตแคตาไลติกอัจฉริยะสำหรับการบำบัดสีย้อมในน้ำเสีย ผู้ร่วมวิจัย 35. 2561 : ไมโครแคปซูลหุ้มวัสดุเก็บความร้อนชนิดใหม่สำหรับผ้าควบคุมอุณหภูมิและต้านแบคทีเรีย ผู้ร่วมวิจัย 36. 2560 : การสังเคราะห์อนุภาคนาโนพอลิสไตรีนที่มีการกระจายตัวของน้ำหนักโมเลกุลแคบในกระบวนการแบบอิมัลชัน หัวหน้าโครงการ 37. 2560 : การผลิตซูเปอร์แอบซอร์เบินท์ไฮโดรเจล ชนิดใหม่โดยใช้แบคทีเรียเซลลูโลสที่เปลี่ยนหมู่ฟังก์ชัน หัวหน้าโครงการ 38. 2560 : การพัฒนาผ้าที่ทำความสะอาดตัวเองได้ด้วยอานุภาพพอลิเมอร์ไฮบริดผสมโฟโตแคตาไลติก หัวหน้าโครงการ 39. 2560 : ไมโครแคปซูลหุ้มวัสดุเก็บความร้อนชนิดใหม่สำหรับผ้าควบคุมอุณหภูมิและต้านแบคทีเรีย ผู้ร่วมวิจัย 40. 2560 : การพัฒนาไมโครแคปซูลหุ้มวัสดุเก็บความร้อนด้วยพอลิเมอร์ที่ย่อยสลายได้ทางชีวภาพ หัวหน้าโครงการ 41. 2560 : การพัฒนาเซลล์โฟโตอิเล็กโตรเคมิคอลสำหรับเปลี่ยนคาร์บอนไดออกไซด์ เป็นเชื้อเพลิงไฮโดรคาร์บอน ผู้ร่วมวิจัย 42. 2559 : การวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์แผ่นปะจากวัสดุชีวภาพด้วยเทคนิคการประกอบได้เอง สำหรับส่งผ่านยาสมุนไพรไทยเพื่อบรรเทาอาการปวดและอักเสบในผู้สูงอายุ ผู้ร่วมวิจัย 43. 2559 : การเตรียมพอลิเมอร์แคปซูลระดับนาโนเมตรที่หุ้มสารสกัดสมุนไพรไทยจากตำรับยา สมุนไพรไทยในตำรานิทานโรคคำฉันท์ 11 หัวหน้าโครงการ 44. 2559 : การพัฒนาผลิตภัณฑ์แผ่นปะสนุมไพรไทยเพื่อบรรเทาอาการปวดและอักเสบจากตำราโรคนิทานคำฉันท์ 11 ที่กักเก็บในนาโนแคปซูลสำหรับผู้สูงอายุ ผู้ร่วมวิจัย 45. 2559 : การปรับปรุงสมบัติทางความร้อนของวัสดุเก็บความร้อนในพอลิเมอร์แคปซูลด้วยเปลือกพอลิเมอร์ชนิดชอบน้ำ ผู้ร่วมวิจัย 46. 2558 : การวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์แผ่นปะจากวัสดุชีวภาพด้วยเทคนิคการประกอบได้เอง สำหรับส่งผ่านยาสมุนไพรไทยเพื่อบรรเทาอาการปวดและอักเสบในผู้สูงอายุ ผู้ร่วมวิจัย 47. 2558 : การเตรียมพอลิเมอร์แคปซูลระดับนาโนเมตรที่หุ้มสารสกัด สมุนไพรไทยจากตำรับยาสมุนไพรไทยในตำรานิทานโรคคำฉันท์ 11 หัวหน้าโครงการ 48. 2558 : การเพิ่มประสิทธิภาพเซลล์โฟโตอิเล็กโตรคะตะไลซีสสำหรับกำจัดของเสียอินทรีย์และผลิตกระแสไฟฟ้า ผู้ร่วมวิจัย 49. 2558 : การเตรียมพอลิเมอร์แคปซูลหุ้มสารหอมสำหรับผลิตภัณฑ์สิ่งทอ ผู้ร่วมวิจัย 50. 2558 : การเตรียมเซลลูโลสจากเยื่อกระดาษสำหรับใช้เป็นบรรจุภัณฑ์ในอุตสาหกรรมอาหาร หัวหน้าโครงการ 51. 2557 : การเตรียมพอลิเมอร์แคปซูลระดับนาโนเมตรที่หุ้มวัสดุเก็บความร้อนด้วยกระบวนการสังเคราะห์แบบมินิอิมัลชันที่ไม่ใช้แรงเฉือนสูงสำหรับอุตสาหกรรมสิ่งทอ ผู้ร่วมวิจัย 52. 2557 : การเตรียมอนุภาคโคพอลิเมอร์ระดับนาโนเมตรโดยใช้มอนอเมอร์ที่มาจากสารมวลชีวภาพ หัวหน้าโครงการ 53. 2557 : การเตรียมพอลิเมอร์แคปซูลหุ้มสารหอมสำหรับผลิตภัณฑ์สิ่งทอ ผู้ร่วมวิจัย 54. 2556 : การเตรียมอนุภาคโคพอลิเมอร์ระดับนาโนเมตรโดยใช้มอนอเมอร์ที่มาจากสารมวลชีวภาพ หัวหน้าโครงการ 55. 2556 : การเตรียมพอลิเมอร์แคปซูลระดับนาโนเมตรที่หุ้มวัสดุเก็บความร้อนด้วยกระบวนการสังเคราะห์แบบมินิอิมัลชันที่ไม่ใช้แรงเฉือนสูงสำหรับอุตสาหกรรมสิ่งทอ ผู้ร่วมวิจัย 56. 2555 : การเตรียมพอลิเมอร์แคปซูลที่หุ้มวัสดุเก็บความร้อนสำหรับผ้าที่ปรับสภาพความร้อนได้ ผู้ร่วมวิจัย 57. 2555 : การปรับปรุงสมบัติยางธรรมชาติโดยการจับตัวกับอนุภาคนาโนโคพอลิเมอร์ ผู้ร่วมวิจัย
ผลงานตีพิมพ์ ทรัพย์สินทางปัญญา
1. 2562 : องค์ประกอบของพอลิเมอร์ไมโครแคปซูลที่ใช้หุ้มอนุภาคนาโนโฟโตแคตาไลติกสำหรับบำบัดสีย้อมในน้ำเสียซึ่งนำมาใช้ใหม่ได้ ชื่อผู้ประดิษฐ์/ผู้ออกแบบ 2. 2561 : องค์ประกอบของพอลิเมอร์ไมโครแคปซูลที่ใช้หุ้มอนุภาคนาโนโฟโตแคตาไลติกสำหรับบำบัดสีย้อมในน้ำเสียซึ่งนำมาใช้ใหม่ได้ ชื่อผู้ประดิษฐ์/ผู้ออกแบบ 3. 2555 : กรรมวิธีการเตรียมพอลิแอลแลคติกแอซิดแคปซูลหุ้มปุ๋ยละลายน้ำได้ ชื่อผู้ประดิษฐ์/ผู้ออกแบบ 4. 2555 : พอลิเมอร์นาโนแคปซูลหุ้มน้ำมันหอมระเหยและกระบวนการเตรียมพอลิเมอร์นาโนแคปซูลหุ้มน้ำมันหอมระเหย ชื่อผู้ประดิษฐ์/ผู้ออกแบบ 5. 2563 : สูตรและกรรมวิธีการผลิตไฮโดรเจลฐานชีวภาพกักเก็บปุ๋ยละลายน้ำ ชื่อผู้ประดิษฐ์/ผู้ออกแบบ 6. 2563 : สูตรการเตรียมอนุภาคพอลิเมอร์สองหน้าที่สำหรับต้านเชื้อจุลชีพและเป็นสารลดแรงตึงผิวชนิดอนุภาคสำหรับผลิตน้ำมันหล่อเย็น และกรรมวิธีการผลิจ ชื่อผู้ประดิษฐ์/ผู้ออกแบบ 7. 2563 : สูตรและกรรมวิธีการผลิตนาโนแคปซูลพอลิเมอร์ฐานชีวภาพ ชื่อผู้ประดิษฐ์/ผู้ออกแบบ 8. 2563 : สูตรและกรรมวิธีการผลิตพอลิเมอร์แคปซูลกักเก็บอนุภาคโลหะออกไซด์สะท้อนรังสีอินฟาเรดด้วยกระบวนการสังเคราะห์พอลิเมอร์แบบแขวนลอย ชื่อผู้ประดิษฐ์/ผู้ออกแบบ 9. 2563 : สูตรและกรรมวิธีการผลิตพอลิเมอร์แคปซูลกักเก็บสารไล่แมลงด้วยกระบวนการสังเคราะห์พอลิเมอร์แบบแขวนลอย ชื่อผู้ประดิษฐ์/ผู้ออกแบบ 10. 2564 : สูตรและกรรมวิธีการผลิตนาโนแคปซูลพอลิเมอร์ฐานชีวภาพ ชื่อผู้ประดิษฐ์/ผู้ออกแบบ 11. 2564 : สูตรและกรรมวิธีการผลิตพอลิเมอร์แคปซูลกักเก็บอนุภาคโลหะออกไซด์สะท้อนรังสีอินฟาเรดด้วยกระบวนการสังเคราะห์พอลิเมอร์แบบแขวนลอย ชื่อผู้ประดิษฐ์/ผู้ออกแบบ 12. 2564 : สูตรและกรรมวิธีผลิตสเปรย์ต้านเชื้อจุลินทรีย์สำหรับเคลือบผิววัสดุ ชื่อผู้ประดิษฐ์/ผู้ออกแบบ 13. 2564 : สูตรและกรรมวิธีการผลิตอนุภาคไฮบริดที่มีรูพรุนสำหรับการบำบัดน้ำเสียที่สามารถนำกลับมาใช้ใหม่ได้ ชื่อผู้ประดิษฐ์/ผู้ออกแบบ 14. 2564 : สูตรและกรรมวิธีการผลิตบล็อกโคพอเมอร์ที่ว่องไวต่อค่าพีเอชเพื่อใช้ในระบบนำส่งยา ชื่อผู้ประดิษฐ์/ผู้ออกแบบ 15. 2564 : สูตรและกรรมวิธีการผลิตนาโนสเปรย์เคลือบผิววัสดุให้กลิ่นหอม และต้านเชื้อจุลินทรีย์ ชื่อผู้ประดิษฐ์/ผู้ออกแบบ 16. 2565 : สูตรและกรรมวิธีการผลิตแคปซูลพอลิเมอร์ฐานชีวภาพกักเก็บอนุภาคนาโนแม่เหล็กที่มีหมู่ฟังก์ชันจำเพาะกับการตรึงเอนไซม์ด้วยกระบวนการสังเคราะห์พอลิเมอร์แบบแขวนลอย ชื่อผู้ประดิษฐ์/ผู้ออกแบบ 17. 2565 : สูตรการเตรียมอนุภาคพอลิเมอร์ชีวภาพที่มีความไวต่อค่าพีเอชและต้านเชื้อจุลชีพ สำหรับใช้เป็นสารลดแรงตึงผิวชนิดอนุภาคในน้ำมันหล่อเย็น ชื่อผู้ประดิษฐ์/ผู้ออกแบบ 18. 2565 : สูตรและกรรมวิธีการผลิตสเปรย์เคลือบผิววัสดุที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม มีกลิ่นหอมและต้านเชื้อจุลชีพ ชื่อผู้ประดิษฐ์/ผู้ออกแบบ 19. 2565 : สูตรและกรรมวิธีการผลิตโคพอลิเมอร์ฐานเซลลูโลสไมโครแคปซูลกักเก็บกรดไขมันด้วยกระบวนการสังเคราะห์แบบแขวนลอย ชื่อผู้ประดิษฐ์/ผู้ออกแบบ 20. 2565 : สูตรการเตรียมอนุภาคพอลิเมอร์ชีวภาพที่มีความไวต่อค่าพีเอชและต้านเชื้อจุลชีพ สำหรับใช้เป็นสารลดแรงตึงผิวชนิดอนุภาคในน้ำมันหล่อเย็นและกรรมวิธีการผลิต ชื่อผู้ประดิษฐ์/ผู้ออกแบบ 21. 2565 : สูตรและกรรมวิธีการผลิตพอลิเมอร์ชีวภาพแคปซูลที่ว่องไวต่อพีเอชสำหรับกักเก็บจุลินทรีย์โพรไบโอติก ชื่อผู้ประดิษฐ์/ผู้ออกแบบ