ข้อมูลนักวิจัย อัชฌาณัท รัตนเลิศนุสรณ์

ข้อมูลส่วนตัว
  • ชื่อ-นามสกุล (ภาษาไทย)ผศ.อัชฌาณัท รัตนเลิศนุสรณ์
  • ชื่อ-นามสกุล (ภาษาอังกฤษ)ผศ.Atchanath Rattanalertnusorn
  • ตำแหน่งทางวิชาการผู้ช่วยศาสตราจารย์
  • ตำแหน่งปัจจุบันผู้ช่วยศาสตราจารย์
  • คณะ/หน่วยงานคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
  • โทรศัพท์0869726XXX
  • E-Mail Addressatchanut_r@rmut.ac.th
  • สาขาวิชาการที่มีความชำนาญงานสอน และ งานวิจัย
  อัพเดทล่าสุด
  09 ก.ย. 2566
  00074
  จำนวนคนดู
โครงการงานวิจัย
1. 2567 : เทคโนโลยีการปลูกข้าวไรซ์เบอรี่ออร์แกนิกแบบยกร่องและไม่ยกร่อง เพื่อการผลิตไอโซฟลาโวน วิสาหกิจชุมชน อำเภอหนองเสือ จังหวัดปทุมธานี ผู้ร่วมวิจัย 2. 2567 : การยกระดับคุณภาพและปริมาณสินค้าชีวภัณฑ์เกษตรออร์แกนิกจากข้าวไรซ์เบอรี่ สำหรับวิสาหกิจชุมชนสวนเราเกษตรอินทรีย์ อำเภอหนองเสือ เพื่อขยายผลสู่วิสาหกิจชุมชนนามอญ อำเภอลาดหลุมแก้ว จังหวัดปทุมธานี ผู้ร่วมวิจัย 3. 2565 : การสารสกัดธรรมชาติและโพรไบโอติกส์เข้มข้น และการผลิตสินค้าอุปโภคต่อยอด ระดับวิสาหกิจชุมชน ผู้ร่วมวิจัย 4. 2565 : อุตสาหกรรมชุมชนสารสกัดธรรมชาติและโพรไบโอติกส์เข้มข้นด้วยชีวเทคโนโลยีชุมชน จากผักและผลไม้ เพื่อผลิตสินค้าอุปโภค วิสาหกิจชุมชนหนองเสือ จังหวัดปทุมธานี ผู้ร่วมวิจัย 5. 2564 : โครงการการผลิตดินสำเร็จรูปผสมปุ๋ยชีวภาพของเศษผักตบชวาเหลือทิ้ง และสารสกัดชีวภาพจุลินทรีย์ ด้วยเซ็นเซอร์ ผ่าน AI เพื่อการเกษตรอินทรีย์อัจฉริยะ สร้างมูลค่าทางเศรษฐกิจ วิสาหกิจชุมชน ตำบลบึงบาปทุมธานี ผู้ร่วมวิจัย 6. 2559 : เทคโนโลยีชีวภาพ “หัวเชื้ออัดเม็ด” เพื่อการพัฒนาชุมชนตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ผู้ร่วมวิจัย 7. 2558 : เทคโนโลยีทางชีวภาพ “หัวเชื้ออัดเม็ด ราชมงคลธัญบุรี”เพื่อการพัฒนาชุมชนตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ผู้ร่วมวิจัย 8. 2557 : เทคโนโลยีทางชีวภาพ “หัวเชื้ออัดเม็ด ราชมงคลธัญบุรี”เพื่อการพัฒนาชุมชนตามปรัชญาเศรษกิจพอเพียง ผู้ร่วมวิจัย