ข้อมูลนักวิจัย นที ศรีสวัสดิ์

ข้อมูลส่วนตัว
  • ชื่อ-นามสกุล (ภาษาไทย)ผศ.ดร.นที ศรีสวัสดิ์
  • ชื่อ-นามสกุล (ภาษาอังกฤษ)ผศ.ดร.Natee Srisawat
  • ตำแหน่งทางวิชาการผู้ช่วยศาสตราจารย์
  • ตำแหน่งปัจจุบันผู้ช่วยศาสตราจารย์
  • คณะ/หน่วยงานคณะวิศวกรรมศาสตร์
  • โทรศัพท์0955395XXX
  • E-Mail Addressnatee.s@en.rmutt.ac.th
  • สาขาวิชาการที่มีความชำนาญวิศวกรรมวัสดุพอลิเมอร์เส้นใยและคอมโพสิต
  อัพเดทล่าสุด
  09 ก.ย. 2566
  00146
  จำนวนคนดู
โครงการงานวิจัย
1. 2567 : วัสดุสิ่งทอพอลิพรอพิลีนจากการเลียนแบบด้วงทะเลทรายสำหรับการดักเก็บไอน้ำ ผู้ร่วมวิจัย 2. 2567 : ออกแบบโครงสร้างของเส้นใยพอลิเมอร์ทางชีวภาพที่มีสมบัติเสริมแรงในตัวเองเพื่อประยุกต์ใช้งานผนัง ผู้ร่วมวิจัย 3. 2566 : เส้นใยไบโอคอมโพสิตพอลิแลคติกแอซิดเสริมแรงด้วยเส้นใยนาโนเซลลูโลสจากไผ่ ผู้ร่วมวิจัย 4. 2566 : การพัฒนาแผ่นดูดซับน้ำมันจากกระดาษรีไซเคิ้ลกล่องนมและนอนวูฟเวนทางชีวภาพแบบหลายชั้น ผู้ร่วมวิจัย 5. 2564 : การเสริมสร้างความเข้มแข็งวิสาหกิจระดับชุมชนเพื่อเชื่อมโยงความต้องการของตลาดและเพิ่มโอกาสการเติบโตให้กับผลิตภัณฑ์เสื่อลำแพน พื้นที่อำเภอประจันตคาม จังหวัดปราจีนบุรี ผู้ร่วมวิจัย 6. 2564 : โครงการการเพิ่มมูลค่าด้วยเทคโนโลยีที่เหมาะสมเสื่อลำแพนด้วยการพิมพ์สีและลวดลาย หัวหน้าโครงการ 7. 2564 : การพัฒนาแผ่นนอนวูฟเวนเมลโบรนด์จากพอลิเมอร์ทางชีวภาพเพื่อประยุกต์ใช้งานแผ่นกรองสะท้อนน้ำ ผู้ร่วมวิจัย 8. 2563 : การผลิตแผ่นและการเพิ่มมูลค่าเสื่อลำแพนให้เหมาะสมกับการนำไปใช้งานเชิงเทคนิค หัวหน้าโครงการ 9. 2563 : การปรับปรุงสมบัติเครื่องและสมบัติเส้นตอกขนาดเล็กให้เหมาะสมกับการนำไปใช้เพื่องานผลิตภัณฑ์หัตถอุตสาหกรรม ผู้ร่วมวิจัย 10. 2563 : การผลิตแผ่นจักสานจากเส้นใยผักตบชวาเพื่องานตกแต่งภายใน ผู้ร่วมวิจัย 11. 2563 : โครงการยกระดับโอทอปและนวัตกรรมเพื่อการสร้างมูลค่าเพิ่มผลิตภัณฑ์จากไผ่ของจังหวัดปราจีนบุรี หัวหน้าโครงการ 12. 2562 : การพัฒนาฟองอากาศนาโน/ไมโครเมตร สำหรับการประยุกต์ใช้ด้านเครื่องสำอาง ผู้ร่วมวิจัย 13. 2562 : การพัฒนาเครื่องอัดความร้อนเสื่อลำแพน หัวหน้าโครงการ 14. 2562 : เส้นใยนำไฟฟ้าผลิตจากเส้นใยสององค์ประกอบ หัวหน้าโครงการ 15. 2562 : หมู่คาร์บอกซิลอิสระของเยื่อเลือกผ่านเส้นใยนาโนเซลลูโลสสังเคราะห์ที่ถูกออกซิไดซ์สำหรับจับโลหะหนักจากสารละลายในน้ำ ผู้ร่วมวิจัย 16. 2562 : พอลิเมอร์เสริมแรงด้วยเส้นใยคาร์บอนในเทคนิคการขึ้นรูปแบบถุงสุญญากาศสำหรับยานยนต์ไฟฟ้าขนาดเล็ก ผู้ร่วมวิจัย 17. 2561 : การใช้เถ้าจากโรงไฟฟ้าชีวมวลเป็นวัสดุเติมแต่งในงานขึ้นรูปพลาสติกแบบหมุน ผู้ร่วมวิจัย 18. 2561 : การพัฒนาทางเลือกสำหรับการปรับปรุงเสถียรภาพของถนนริมคลองเพื่อลดปัญหาการยุบตัวแบบทันทีเนื่องจากภัยแล้งรุนแรง หัวหน้าโครงการ 19. 2561 : การพัฒนาเส้นใยพอลิเอสเทอร์ที่มีหลายฟังก์ชันเพื่อใช้งานฉนวนกันความร้อน ผู้ร่วมวิจัย 20. 2561 : การเตรียมผ้าไม่ทอจากเส้นใยสังเคราะห์แลกเปลี่ยนประจุ โดยการกราฟต์พอลิเมอร์ที่มีหมู่ฟังชันก์คาร์บอกซิล เพื่อกำจัดโลหะหนักในน้ำเสีย ผู้ร่วมวิจัย 21. 2561 : การพัฒนาเส้นเทปพลาสติกผสมสารเติมแต่งที่เหมาะสมในการผลิตถุงพลาสติก หัวหน้าโครงการ 22. 2561 : การพัฒนาเครื่องขึ้นรูปเส้นใยและเส้นใยสำหรับการพิมพ์ 3 มิติ หัวหน้าโครงการ 23. 2560 : พอลิเอทธิลีนความหนาแน่นสูงที่ผ่านการใช้งานแล้วในผลิตภัณฑ์จากการขึ้นรูปแบบหมุน ผู้ร่วมวิจัย 24. 2560 : โครงการวิจัยการผลิตเส้นใยเซลลูโลสประดิษฐ์จากชานอ้อย เรื่อง เส้นใยวิสคอสเรยอนจากชานอ้อยและใบสับปะรด หัวหน้าโครงการ 25. 2560 : การขึ้นรูปผ้าไม่ทอพอลิแลคติกแอซิดผสมผงใบชา หัวหน้าโครงการ 26. 2560 : เชือกอวนเพื่อการประมงทางทะเลที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมจากพอลิเมอร์ผสมพอลิแลคติกแอซืดและพอลิออกซิเมทิลีน ผู้ร่วมวิจัย 27. 2559 : การศึกษาการประยุกต์ใช้ลายทอแบบไทยสำหรับการขึ้นรูปแผ่นวัสดุคอมโพสิตจากเส้นใยไหมเสริมแรงในพอลิแลคติคแอซิด ผู้ร่วมวิจัย 28. 2559 : การใช้เส้นใยธรรมชาติเสริมแรงในพอลิแลคติคแอซิดสำหรับผลิตวัสดุคอมโพสิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ผู้ร่วมวิจัย 29. 2558 : ผลิตภัณฑ์แบบผนังหลายชั้นจากผงพลาสติกหลายชนิดด้วยกระบวนการขึ้นรูปแบบหมุน ผู้ร่วมวิจัย 30. 2557 : การย่อยสลายทางชีวภาพของวัสดุคอมโพสิทพอลิเมอร์ย่อยสลายได้ทางชีวภาพเสริมแรงด้วยเส้นใยธรรมชาติ ผู้ร่วมวิจัย 31. 2556 : การผลิตเส้นใยพอลิพรอพิลีนผสมผงถ่านจากซังข้าวโพด หัวหน้าโครงการ 32. 2555 : การสร้างเครื่องบดผงพลาสติกสำหรับการขึ้นรูปแบบหมุน ผู้ร่วมวิจัย