ข้อมูลนักวิจัย ปรรฐมาศ์ พสิษฐ์ภคกุล

ข้อมูลส่วนตัว
  • ชื่อ-นามสกุล (ภาษาไทย)ผศ.ดร.ปรรฐมาศ์ พสิษฐ์ภคกุล
  • ชื่อ-นามสกุล (ภาษาอังกฤษ)ผศ.ดร.Pattama Padjantuek
  • ตำแหน่งทางวิชาการผู้ช่วยศาสตราจารย์
  • ตำแหน่งปัจจุบันผู้ช่วยศาสตราจารย์
  • คณะ/หน่วยงานคณะศิลปศาสตร์
  • โทรศัพท์0891210XXX
  • E-Mail Addresspattama@rmutt.ac.th
  • สาขาวิชาการที่มีความชำนาญด้านวัฒนธรรม
  อัพเดทล่าสุด
  09 ก.ย. 2566
  00022
  จำนวนคนดู
โครงการงานวิจัย
1. 2566 : การพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุผ่านระบบการบริหารจัดการบ้านพักคนชราเพื่อรองรับสังคมผู้สูงอายุ หัวหน้าโครงการ 2. 2566 : บทบาทของภาครัฐระดับท้องถิ่นในการส่งเสริมการ จัดการเชิงนวัตกรรมเพื่อความยั่งยืนของวิสาหกิจ ชุมชนจังหวัดปทุมธานี ผู้ร่วมวิจัย 3. 2564 : การพัฒนารูปแบบการจัดการเรียนการสอนที่ส่งเสริมการเป็นพลเมืองดิจิทัลสำหรับรายวิชาศึกษาทั่วไป ผู้ร่วมวิจัย 4. 2563 : แนวทางการส่งเสริมบทบาทองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในการดำเนินการป้องกันและแก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์ในวัยรุ่น: กรณีศึกษาบทบาทขององค์การบริหารส่วนตำบลในจังหวัดปทุมธานี ผู้ร่วมวิจัย 5. 2562 : รูปแบบการอนุรักษ์ภูมิปัญญาการทอเสื่อกก บ้านบางสระเก้า อำเภอแหลมสิงห์ จังหวัดจันทบุรี หัวหน้าโครงการ 6. 2561 : ทิศทางการปรับเปลี่ยนรูปแบบการทำงานขององค์กรท้องถิ่นและประสิทธิภาพการบริการ เพื่อตอบรับนโยบายไทยแลนด์ 4.0 พี่เลี้ยง