ข้อมูลนักวิจัย วรุณศิริ จักรบุตร

ข้อมูลส่วนตัว
  • ชื่อ-นามสกุล (ภาษาไทย)ผศ.วรุณศิริ จักรบุตร
  • ชื่อ-นามสกุล (ภาษาอังกฤษ)ผศ.Waroonsiri Jakarbutr
  • ตำแหน่งทางวิชาการผู้ช่วยศาสตราจารย์
  • ตำแหน่งปัจจุบันผู้ช่วยศาสตราจารย์
  • คณะ/หน่วยงานคณะวิศวกรรมศาสตร์
  • โทรศัพท์0961454XXX
  • E-Mail Addresswaroonsiri@hotmail.com
  • สาขาวิชาการที่มีความชำนาญวัสดุผสมและโพลิเมอร์
  อัพเดทล่าสุด
  09 ก.ย. 2566
  00203
  จำนวนคนดู
โครงการงานวิจัย
1. 2565 : การสังเคราะห์และศึกษาลักษณะเฉพาะของนาโนเซลลูโลสจากขี้เลื่อยไผ่ในประเทศไทยเพื่อใช้เป็นสารเสริมแรงในน้ำยางโปรตีนต่ำ ผู้ร่วมวิจัย 2. 2565 : การเตรียมและศึกษาคุณลักษณะของฟิล์มคัดกรองความยาวคลื่นแสงเพื่อประยุกต์ใช้ในโรงเรือนการเกษตร ผู้ร่วมวิจัย 3. 2563 : การเตรียมสารเติมแต่งเชิงชีวภาพจากน้ำมันปาล์มด้วยเทคโนโลยีการฉายรังสีอัลตร้าไวโอเลต ผู้ร่วมวิจัย 4. 2563 : การประยุกต์ใช้สารเติมแต่งเชิงชีวภาพจากน้ำมันปาล์มและผลผลิตทางการเกษตรเพื่อการผลิตเป็นบรรจุภัณฑ์พลาสติกชีวภาพแบบใช้ครั้งเดียวทิ้ง หัวหน้าโครงการ 5. 2563 : การพัฒนาวัสดุกรีนคอมโพสิตจากเส้นใยไผ่เพิ่มการยึดติดด้วยสารเติมแต่งเชิงชีวภาพจากน้ำมันปาล์มสำหรับใช้งานบรรจุภัณฑ์พลาสติกรักษ์โลก ผู้ร่วมวิจัย 6. 2563 : การพัฒนาการยึดติดระหว่างเส้นใยและเทอร์โมพลาสติกสตาร์ชในวัสดุกรีนคอมโพสิต ผู้ร่วมวิจัย 7. 2563 : การพัฒนารูปแบบการจัดการของเหลือทิ้งจากไผ่กับภูมิปัญญาท้องถิ่นด้านหัตถกรรมเพื่อสร้างความเข้มแข็งของชุมชนบ้านโพธิ์งาม ผู้ร่วมวิจัย 8. 2563 : การประยุกต์ใช้นวัตกรรม IIoT เพื่อกระบวนการผลิตแผ่นพลาสติก หัวหน้าโครงการ 9. 2563 : แนวทางการออกแบบและพัฒนาพื้นที่คลองและพื้นที่ว่าง เพื่อส่งเสริมสุขภาวะชุมชนโดยกระบวนการมีส่วนร่วม ผู้ร่วมวิจัย 10. 2562 : การศึกษากระบวนการพิมพ์สามมิติด้วยการใช้เส้นพลาสติกจากพอลิพรอพิลีนผสมรำข้าว ผู้ร่วมวิจัย 11. 2562 : การออกแบบและพัฒนามาสเตอร์แบชจ์จากวัสดุธรรมชาติซีโอไลต์เพื่อลดกลิ่นจากพลาสติกรีไซเคิลสำหรับใช้ในอุตสาหกรรมพลาสติกและสิ่งทอ ผู้ร่วมวิจัย 12. 2562 : การเตรียมสารเติมแต่งเชิงชีวภาพจากน้ำมันถั่วเหลืองด้วยเทคนิคการบ่มสุก ด้วยแสงอุลตร้าไวโอเลต ผู้ร่วมวิจัย 13. 2562 : รถสกูตเตอร์ไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์สำหรับผู้สูงอายุ หัวหน้าโครงการ 14. 2561 : การออกแบบและพัฒนาเส้นใยคอมโพสิตจากการผสมผสานเส้นใยธรรมชาติเพื่อใช้งานในอุตสาหกรรมสิ่งทอ ผู้ร่วมวิจัย 15. 2561 : การพัฒนาผลิตภัณฑ์ต้นแบบย่อยสลายได้จากใยฟางข้าวเพื่ออุตสาหกรรมบรรจุภัณฑ์ ผู้ร่วมวิจัย 16. 2561 : การประยุกต์ใช้น้ำมันละหุ่งดัดแปรเป็นสารเติมแต่งเชิงชีวภาพสำหรับโพลีแลคติกเอซิด ผู้ร่วมวิจัย 17. 2561 : การเตรียมนาโนแคลเซียมคาร์บอเนตจากเปลือกหอยแมลงภู่เพื่อใช้เป็นสารหน่วงไฟในพอลิเอทิลีนความหนาแน่นสูง หัวหน้าโครงการ 18. 2560 : การพัฒนาข้าวผสมพลาสติกเพื่อต่อยอดเป็นผลิตภัณฑ์ที่สามารถขยายในระดับอุตสาหกรรมได้ ผู้ร่วมวิจัย 19. 2560 : การเตรียมนาโนแคลเซียมคาร์บอเนตจากเปลือกหอยลายเพื่อใช้เป็นสารหน่วงไฟในพอลิเอทิลีน หัวหน้าโครงการ 20. 2560 : บรรจุภัณฑ์ธรรมชาติย่อยสลายได้จากแกลบ/ฟางข้าว/PLA ผู้ร่วมวิจัย 21. 2560 : ศึกษาการเตรียมสารปรับปรุงแรงกระแทกจากการดัดแปรน้ำมันละหุ่งโดยเทคนิคการบ่มสุกด้วยแสง ผู้ร่วมวิจัย 22. 2559 : การออกแบบและการขึ้นรูปบรรจุภัณฑ์น้ำมะพร้าวจากใยเซลลูโลส/แป้ง สำหรับอุตสาหกรรมขนาดกลาง ผู้ร่วมวิจัย 23. 2559 : ศึกษาความเป็นไปได้ในการออกแบบและการผลิตบล็อกพลาสติกอเนกประสงค์ ผู้ร่วมวิจัย 24. 2559 : การศึกษากระบวนการขึ้นรูปกระดาษจากหนามทุเรียนผสมเส้นใยพอลิแลคติคแอซิดเพื่อใช้เป็นกระดาษสำหรับผลิตโคมไฟกระดาษ ผู้ร่วมวิจัย 25. 2559 : การใช้เส้นใยธรรมชาติเสริมแรงในพอลิแลคติคแอซิดสำหรับผลิตวัสดุคอมโพสิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ผู้ร่วมวิจัย 26. 2559 : ผลกระทบของการเติมนาโนแคลเซียมคาร์บอเนตจากเปลือกหอยเชอรี่ในพอลิแลคติคแอซิดเพื่อใช้เป็นสารหน่วงไฟ หัวหน้าโครงการ 27. 2558 : การประยุกต์ใช้น้ำมันละหุ่งและไขละหุ่งเป็นสารเพิ่มสภาพพลาสติกเพื่อการปรับปรุงสมบัติพอลิสไตรีน ผู้ร่วมวิจัย 28. 2557 : การขึ้นรูปและความคงทนทางความร้อนของยางธรรมชาติโปรตีนต่ำบ่มด้วยยูเรีย ผู้ร่วมวิจัย 29. 2557 : การประยุกต์ใช้ไขของน้ำมันละหุ่งเพื่อการผลิตโฟมยืดหยุ่นจากพลาสติกโพลีแลคติกเอซิด ผู้ร่วมวิจัย 30. 2556 : ผลของการใช้ลินินเป็นสารประสานที่มีต่อสมบัติทางกายภาพและทางกลของวัสดุยางธรรมชาติคอมโพสิต หัวหน้าโครงการ 31. 2555 : การเตรียมและศึกษาสมบัติของวัสดุคอมโพสิตระหว่างโอเลฟิน/อีลาสโตเมอร์/นาโนแคลเซียมคาร์บอเนตสำหรับใช้งานด้านวัสดุยานยนต์ ผู้ร่วมวิจัย