ข้อมูลนักวิจัย ประดิษฐา ภาษาประเทศ

ข้อมูลส่วนตัว
  • ชื่อ-นามสกุล (ภาษาไทย)ผศ.ดร.ประดิษฐา ภาษาประเทศ
  • ชื่อ-นามสกุล (ภาษาอังกฤษ)ผศ.ดร.Pradittha Parsapratet
  • ตำแหน่งทางวิชาการผู้ช่วยศาสตราจารย์
  • ตำแหน่งปัจจุบันผู้ช่วยศาสตราจารย์
  • คณะ/หน่วยงานคณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์
  • โทรศัพท์0867880XXX
  • E-Mail Addresspraditha_p@rmut.ac.th
  • สาขาวิชาการที่มีความชำนาญการศึกษาปฐมวัย จิตวิทยาเด็ก การเลี้ยงดูทารกและเด็กเล็ก งานประดิษฐ์ ศิลปะประดิษฐ์
  อัพเดทล่าสุด
  09 ก.ย. 2566
  00248
  จำนวนคนดู
โครงการงานวิจัย
1. 2567 : การพัฒนารูปแบบฝึกอบรมแบบผสมผสานโดยใช้เกมมิฟิเคชั่นเพื่อพัฒนาความรู้ความสามารถของครูปฐมวัยในการจัดประสบการณ์ภาษาอังกฤษสำหรับเด็กปฐมวัย ผู้ร่วมวิจัย 2. 2567 : การพัฒนารูปแบบฝึกอบรมเพื่อส่งเสริมจิตลักษณะและพฤติกรรมการออกแบบการเรียนรู้ตามศาสตร์คหกรรมด้านอาหารและโภชนาการสำหรับเด็กปฐมวัยของบุคลากรทางการศึกษาปฐมวัย หัวหน้าโครงการ 3. 2566 : การพัฒนารูปแบบฝึกอบรมเพื่อส่งเสริมจิตลักษณะและพฤติกรรมการดูแลสุขภาพเด็กปฐมวัยในสถานการณ์โควิด-19 ของบุคลากรทางการศึกษาปฐมวัย หัวหน้าโครงการ 4. 2566 : การประเมินความต้องการจำเป็นเพื่อพัฒนาทักษะแห่งอนาคตของครูปฐมวัย พี่เลี้ยง 5. 2565 : การพัฒนารูปแบบฝึกอบรมเพื่อส่งเสริมจิตลักษณะและพฤติกรรมการออกแบบการเรียนรู้ตามศาสตร์พระราชาของบุคลากรทางการศึกษาปฐมวัย หัวหน้าโครงการ 6. 2563 : ผลของการเล่านิทานด้วยหุ่นหัวโตประกอบบทบาทสมมุติสำหรับเด็กปฐมวัย ผู้ร่วมวิจัย 7. 2562 : การพัฒนารูปแบบฝึกอบรมเพื่อส่งเสริมจิตลักษณะและพฤติกรรมการสอนของบุคลากรทางการศึกษาปฐมวัย หัวหน้าโครงการ 8. 2561 : การพัฒนารูปแบบ CARA เพื่อส่งเสริมสมรรถภาพด้านการวิจัยในชั้นเรียนของบุคลากรทางการศึกษาปฐมวัย หัวหน้าโครงการ 9. 2560 : การศึกษากระบวนการที่เหมาะสมในการผลิตภาพประกอบหนังสือนิทานเพื่อเด็กบกพร่องทางการมองเห็น ผู้ร่วมวิจัย