ข้อมูลนักวิจัย พิมพิกา ทองรมย์

ข้อมูลส่วนตัว
  • ชื่อ-นามสกุล (ภาษาไทย)ผศ.ดร.พิมพิกา ทองรมย์
  • ชื่อ-นามสกุล (ภาษาอังกฤษ)ผศ.ดร.Pimpika Thongrom
  • ตำแหน่งทางวิชาการผู้ช่วยศาสตราจารย์
  • ตำแหน่งปัจจุบันผู้ช่วยศาสตราจารย์
  • คณะ/หน่วยงานคณะศิลปศาสตร์
  • โทรศัพท์0910095XXX
  • E-Mail Address-
  • สาขาวิชาการที่มีความชำนาญการสอน
  อัพเดทล่าสุด
  09 ก.ย. 2566
  00025
  จำนวนคนดู
โครงการงานวิจัย
1. 2566 : การพัฒนางานหัตถกรรมของที่ระลึก จังหวัดนครนายก ปราจีนบุรี และสระแก้ว หัวหน้าโครงการ 2. 2565 : แนวโน้มด้านแรงจูงใจในกลุ่มนักท่องเที่ยว LGBT ในบริบทสังคมที่เปลี่ยนแปลง หัวหน้าโครงการ 3. 2565 : การจัดการชุมชนท่องเที่ยวต้นแบบตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง จังหวัดนครนายก ผู้ร่วมวิจัย 4. 2563 : การศึกษาแรงจูงใจและพฤติกรรมของนักท่องเที่ยวชาวจีนกลุ่มคนที่มีความหลากหลายทางเพศ กรณีศึกษา นักท่องเที่ยวชาวจีนเพศชายที่เดินทางท่องเที่ยวในเขตกรุงเทพฯ ผู้ร่วมวิจัย 5. 2562 : โครงการวิจัยเพื่อพัฒนาและปรับปรุงหลักสูตรสาขาวิชาการท่องเที่ยว หัวหน้าโครงการ 6. 2560 : ปัจจัยที่มีผลต่อการพัฒนารูปแบบกิจกรรมนันทนาการและการท่องเที่ยวของผู้สูงอายุในจังหวัดปทุมธานี ผู้ร่วมวิจัย 7. 2559 : โครงการวิจัยเพื่อพัฒนาศักยภาพการจัดการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์ ตำบลบึงชำอ้อ อำเภอหนองเสือ จังหวัดปทุมธานี หัวหน้าโครงการ