ข้อมูลนักวิจัย จิตรลดา ตรีสาคร

ข้อมูลส่วนตัว
  • ชื่อ-นามสกุล (ภาษาไทย)ผศ.ดร.จิตรลดา ตรีสาคร
  • ชื่อ-นามสกุล (ภาษาอังกฤษ)ผศ.ดร.Chitralada Trisakhon
  • ตำแหน่งทางวิชาการผู้ช่วยศาสตราจารย์
  • ตำแหน่งปัจจุบันผู้ช่วยศาสตราจารย์
  • คณะ/หน่วยงานคณะบริหารธุรกิจ
  • โทรศัพท์0924419XXX
  • E-Mail Addressap.chitralada@hotmail.com
  • สาขาวิชาการที่มีความชำนาญการบริหารทรัพยากรมนุษย์/ การบริหารจัดการ/การประกันคุณภาพการศึกษา/การกฏหมาย
  อัพเดทล่าสุด
  09 ก.ย. 2566
  00127
  จำนวนคนดู
โครงการงานวิจัย
1. 2565 : การส่งเสริมการสร้างรายได้ด้วยการตลาดออนไลน์หลังวิกฤต Covid-19 กลุ่มวิสาหกิจชุมชน จังหวัดฉะเชิงเทรา ผู้ร่วมวิจัย 2. 2565 : การพัฒนาผลิตภัณฑ์อินทผลัมแปรรูปและการศึกษาความเป็นไปได้ในการลงทุนเครื่องดื่มบำรุงกำลังอินทผลัม ผู้ร่วมวิจัย 3. 2565 : การส่งเสริมการสร้างรายได้ด้วยการตลาดออนไลน์หลังวิกฤต Covid-19 กลุ่มวิสาหกิจชุมชนผลิตภัณฑ์ผ้าทอและเสื้อผ้า จังหวัดฉะเชิงเทรา หัวหน้าโครงการ 4. 2564 : การศึกษาอิทธิพลของการจัดการการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์ที่ช่วยยกระดับการมีส่วนร่วมและศักยภาพการท่องเที่ยวของชุมชนในจังหวัดปทุมธานี หัวหน้าโครงการ 5. 2564 : ภาวะผู้นำและการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีบล็อกเชนเพื่อการปรับปรุงประสิทธิภาพโลจิสติกส์ภายในการผลิตของอุตสาหกรรมการผลิตยานยนต์สมัยใหม่ในเขตเศรษฐกิจภาคตะวันออกในยุคไทยแลนด์ 4.0 ผู้ร่วมวิจัย 6. 2563 : การเปลี่ยนแปลงส่วนบุคคลและวัฒนธรรมองค์กรที่มีผลต่อพฤติกรรมพนักงานที่มุ่งเน้นลูกค้าและผลการดำเนินงานขององค์กรของผู้ให้บริการด้านโลจิสติกส์ในเขตกรุงเทพและปริมณฑล หัวหน้าโครงการ 7. 2561 : การประเมินหลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2563 คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ผู้ร่วมวิจัย
ผลงานตีพิมพ์ วารสารวิชาการ
1. 2562 : Employees’ Creative Idea Implementation Behavior: The Effect from Employees’ Transformational Leadership in Small and Medium Food and Beverage Companies First Author 2. 2562 : Employees’ Creative Idea Implementation Behavior: The Effect from Employees’ Transformational Leadership in Small and Medium Food and Beverage Companies First Author 3. 2562 : การศึกษากลยุทธ์ในการดําเนินธุรกิจที่ส่งผลต่อผลการดําเนินธุรกิจของผู้ประกอบการธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อม: กรณีศึกษากลุ่มอุตสาหกรรมอาหารแปรรูป First Author 4. 2562 : การศึกษากลยุทธ์ในการดําเนินธุรกิจที่ส่งผลต่อผลการดําเนินธุรกิจของผู้ประกอบการธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อม: กรณีศึกษากลุ่มอุตสาหกรรมอาหารแปรรูป First Author 5. 2562 : การศึกษากลยุทธ์ในการดําเนินธุรกิจที่ส่งผลต่อผลการดําเนินธุรกิจของผู้ประกอบการธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อม: กรณีศึกษากลุ่มอุตสาหกรรมอาหารแปรรูป Corresponding
ผลงานตีพิมพ์ การประชุมวิชาการ
1. 2562 : ทักษะและรูปแบบการสื่อสารที่ส่งผลต่อประสิทธิภาพการสื่อสารในองค์กร กรณีศึกษา บริษัท เจ แอนด์ เจ ดิสทริบิวชั่น เซ็นเตอร์ จำกัด First Author 2. 2562 : ทักษะและรูปแบบการสื่อสารที่ส่งผลต่อประสิทธิภาพการสื่อสารในองค์กร กรณีศึกษา บริษัท เจ แอนด์ เจ ดิสทริบิวชั่น เซ็นเตอร์ จำกัด First Author 3. 2562 : ภาวะผู้นำและภาวะผู้ตามที่ส่งผลต่อประสิทธิภาพของทีมงาน: กรณีศึกษา บริษัท เซ็นทรัล ฟู้ด รีเทล จำกัด First Author 4. 2562 : ภาวะผู้นำและภาวะผู้ตามที่ส่งผลต่อประสิทธิภาพของทีมงาน: กรณีศึกษา บริษัท เซ็นทรัล ฟู้ด รีเทล จำกัด First Author 5. 2562 : ทักษะและรูปแบบการสื่อสารที่ส่งผลต่อประสิทธิภาพการสื่อสารในองค์กร กรณีศึกษา บริษัท เจ แอนด์ เจ ดิสทริบิวชั่น เซ็นเตอร์ จำกัด Corresponding 6. 2562 : ภาวะผู้นำและภาวะผู้ตามที่ส่งผลต่อประสิทธิภาพของทีมงาน: กรณีศึกษา บริษัท เซ็นทรัล ฟู้ด รีเทล จำกัด Corresponding