ข้อมูลนักวิจัย ประดับรัฐ ประจันเขตต์

ข้อมูลส่วนตัว
  • ชื่อ-นามสกุล (ภาษาไทย)ผศ.ดร.ประดับรัฐ ประจันเขตต์
  • ชื่อ-นามสกุล (ภาษาอังกฤษ)ผศ.ดร.Pradabrat Prajankett
  • ตำแหน่งทางวิชาการผู้ช่วยศาสตราจารย์
  • ตำแหน่งปัจจุบันผู้ช่วยศาสตราจารย์
  • คณะ/หน่วยงานคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
  • โทรศัพท์0813613XXX
  • E-Mail Address-
  • สาขาวิชาการที่มีความชำนาญการบำบัดน้ำเสียทางจุลชีววิทยา
  อัพเดทล่าสุด
  09 ก.ย. 2566
  00160
  จำนวนคนดู
โครงการงานวิจัย
1. 2566 : การวิเคราะห์ไมโครไบโอมในดินรอบรากของต้นอะโวคาโดเพื่อพัฒนาการเจริญของต้นอะโวคาโด หัวหน้าโครงการ 2. 2566 : การจัดจำแนกสายพันธุ์และเพิ่มศักยภาพการผลิตอะโวคาโดสายพันธุ์ปลูกในประเทศไทย ผู้ร่วมวิจัย 3. 2565 : การใช้แบคทีเรียตรึงไนโตรเจนร่วมกับกาบมะพร้าวแห้งเพื่อใช้เป็นวัสดุคุลมดิน หัวหน้าโครงการ 4. 2556 : การตรวจหาจุลินทรีย์ที่ผลิตพลาสติกชีวภาพ (PHA) และเอนไซม์หลักที่ควบคุมวิถีเมตาบอลิซึมของ PHA อย่างรวดเร็วโดยปฏิกิริยาลูกโซ่โพลิเมอร์เรส (พีซีอาร์) ผู้ร่วมวิจัย 5. 2555 : กระบวนการหมักเอทานอลแบบรวมปฏิกิริยาสองขั้นตอนจากกากผลไม้เหลือทิ้งอุตสาหกรรมเกษตรโดยใช้เอนไซม์ผสมที่ได้จากการหมักแข็งในถังปฏิกรณ์ชีวภาพเดี่ยว ผู้ร่วมวิจัย