ข้อมูลนักวิจัย สุรัตน์ ตรัยวนพงศ์

ข้อมูลส่วนตัว
  • ชื่อ-นามสกุล (ภาษาไทย)ผศ.สุรัตน์ ตรัยวนพงศ์
  • ชื่อ-นามสกุล (ภาษาอังกฤษ)ผศ.Surat Triwanapong
  • ตำแหน่งทางวิชาการผู้ช่วยศาสตราจารย์
  • ตำแหน่งปัจจุบันผู้ช่วยศาสตราจารย์
  • คณะ/หน่วยงานคณะวิศวกรรมศาสตร์
  • โทรศัพท์0816406XXX
  • E-Mail Address
  • สาขาวิชาการที่มีความชำนาญงานสอน Industrial Plant Design , Engineering Economy ,Value Engineering
  อัพเดทล่าสุด
  09 ก.ย. 2566
  00138
  จำนวนคนดู
โครงการงานวิจัย
1. 2566 : การบูรณาการความรู้เชิงวิศวกรรมเพื่อศึกษาผลประโยชน์ด้านเศรษฐกิจและสังคมสำหรับโครงการรถไฟความเร็วสูง กรณีศึกษาโครงการเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก พี่เลี้ยง 2. 2563 : อิทธิพลของแก๊สทำสะอาดที่มีผลต่อสมบัติผิวเคลือบจุ่มร้อนอะลูมิเนียมบนเหล็กกล้าในระบบราง ยานยนต์สมัยใหม่ และเครื่องจักรกลเกษตรภายใต้การสั่นสะเทือนด้วยอัลตราโซนิก ผู้ร่วมวิจัย 3. 2563 : การปรับปรุงเทคนิคการเชื่อมทิกอะลูมิเนียมผสมสำหรับการซ่อมบำรุงพื้นผิวชิ้นส่วนเหล็กกล้าในระบบราง ยานยนต์สมัยใหม่ และเครื่องจักรกลเกษตร ผู้ร่วมวิจัย 4. 2563 : การลดขนาดเกรนและกระจายเฟสเสริมแรงในผิวเคลือบอะลูมิเนียมผสมบนพื้นผิวชิ้นส่วนเหล็กกล้าผสมต่ำในระบบราง ยานยนต์สมัยใหม่ และเครื่องจักรกลเกษตรด้วยการเชื่อมทิกที่เสริมด้วยการสั่นสะเทือนอัลตราโซนิก ผู้ร่วมวิจัย 5. 2563 : การปรับปรุงเทคนิคการเคลือบผิวเคลือบจุ่มร้อนอะลูมิเนียมผสมสำหรับการซ่อมบำรุงชิ้นส่วนเหล็กกล้าในระบบราง ยานยนต์สมัยใหม่ และเครื่องจักรกลเกษตร หัวหน้าโครงการ 6. 2563 : การควบคุมวัฏจักรความร้อนการเชื่อมทิกเสริมด้วยอัลตราโซนิกในการสร้างชั้นวัสดุเคลือบสารประกอบเหล็ก-อะลูมิเนียมบนพื้นผิวชิ้นส่วนเหล็กกล้าผสมต่ำในระบบราง ยานยนต์สมัยใหม่ และเครื่องจักรกล ผู้ร่วมวิจัย 7. 2563 : การใช้คลื่นอัลตราโซนิกช่วยในการลดขนาดเกรนชั้นผิวเคลือบจุ่มร้อนอะลูมิเนียมผสมบนผิวชิ้นส่วนเหล็กกล้าผสมต่ำในระบบราง ยานยนต์สมัยใหม่ และเครื่องจักรกลเกษตร หัวหน้าโครงการ 8. 2562 : การพัฒนาชั้นอะลูมิเนียมออกไซด์บนพื้นผิวลูกโรลเลอร์เหล็กกล้าคาร์บอน S45C ด้วยการเชื่อมทิก หัวหน้าโครงการ 9. 2562 : การศึกษาเปรียบเทียบสมบัติทางกลและโครงสร้างจุลภาคของโลหะเชื่อมพอกแข็งโครเมียมสูงบนผิวเหล็กกล้าคาร์บอน S45C ด้วยเทคนิคการเชื่อมทิกและมิก ผู้ร่วมวิจัย 10. 2561 : การพัฒนาสมบัติทางกลเพื่อยืดอายุการใช้งานสกรูลำเลียงในเครื่องเกี่ยวและนวดข้าว ผู้ร่วมวิจัย 11. 2561 : การเชื่อมซ่อมใบสกรูลำเลียงเหล็กกล้าคาร์บอน SS400 ด้วยแผ่นเหล็กกล้าไร้สนิมSUS304 หัวหน้าโครงการ 12. 2561 : โครงการวิจัยการศึกษาปัจจัยที่มีผลต่อกระบวนการกรองน้ำมันสปา ผู้ร่วมวิจัย 13. 2561 : โครงการวิจัยการวิเคราะห์ปัจจัยที่เหมาะสมในกระบวนการบรรจุน้ำดื่มบรรจุขวด ผู้ร่วมวิจัย 14. 2561 : การประยุกต์ใช้รอยต่อฉากเหล็กกล้าต่างชนิด SUS304/SS400 ในใบสกรูลำเลียงของรถเกี่ยวและนวดข้าว ผู้ร่วมวิจัย 15. 2559 : การประเมินตัวแปรการตัดทางปาล์มที่มีผลต่อรูปร่าง ขนาด และอายุการใช้งานใบตัดเครื่องย่อยทางปาล์มขนาดเล็กด้วยวิธีทากูชิ หัวหน้าโครงการ 16. 2559 : อิทธิพลของทิศทางการเติมและจำนวนใบมีดต่ออัตราการเกิดเศษทางปาล์มในเครื่องย่อยปาล์มขนาดเล็ก ผู้ร่วมวิจัย 17. 2559 : การศึกษาเปรียบเทียบสมบัติทางกลและเศรษฐศาสตร์วิศวกรรมในการเลือกวัสดุใบมีดตัดเครื่องย่อยทางปาล์มขนาดเล็ก ผู้ร่วมวิจัย 18. 2559 : การหาค่าที่เหมาะสมของรูปร่างใบตัดเครื่องย่อยทางปาล์มที่มีผลต่อความคมของใบตัดและอัตราการผลิตเศษทางปาล์ม ผู้ร่วมวิจัย 19. 2559 : การศึกษาและพัฒนาสมรรถภาพเครื่องย่อยทางปาล์มขนาดเล็กโดยใช้กำลังงานจากรถไถขนาดเล็ก ผู้ร่วมวิจัย 20. 2558 : อิทธิพลการให้ความร้อนขณะเชื่อมต่อความเค้นตกค้างในผิวพอกแข็งเหล็กกล้า JIS S50C ชิ้นส่วนลูกโรลเลอร์รถเกี่ยวและนวดข้าว หัวหน้าโครงการ 21. 2558 : การศึกษาและพัฒนาสมบัติของพื้นผิวลูกโรลเลอร์ของรถเกี่ยวและนวดข้าวด้วยกระบวนการเชื่อมซ่อม ผู้ร่วมวิจัย 22. 2556 : การเชื่อมแกสเฉื่อยปกคลุมรอยต่อเหล็กกล้าคาร์บอนและเหล็กกล้าไร้สนิมในงานโครงสร้างอุตสาหกรรมการผลิตน้ำตาล ผู้ร่วมวิจัย 23. 2555 : การเปรียบเทียบอัตราการกัดกร่อนของรอยต่อเกยอลูมิเนียมผสมAA1100และเหล็กกล้าคาร์บอนต่ำ AIAI1015 ในสภาวะน้ำทะเลในประเทศไทย หัวหน้าโครงการ
ผลงานตีพิมพ์ วารสารวิชาการ
1. 2562 : การหาค่าปัจจัยการตัดย่อยทางปาล์มที่เหมาะสมด้วยเครื่องตัดย่อยใบตัดตั้ง First Author 2. 2562 : การหาค่าปัจจัยการตัดย่อยทางปาล์มที่เหมาะสมด้วยเครื่องตัดย่อยใบตัดตั้ง First Author 3. 2562 : การหาค่าปัจจัยการตัดย่อยทางปาล์มที่เหมาะสมด้วยเครื่องตัดย่อยใบตัดตั้ง First Author 4. 2562 : การหาค่าปัจจัยการตัดย่อยทางปาล์มที่เหมาะสมด้วยเครื่องตัดย่อยใบตัดตั้ง First Author 5. 2562 : Interpass Temperature Affecting Abrasive Wear Resistance of SMAW Hard-faced Weld Metal on JIS-S50C Carbon Steel First Author 6. 2562 : Interpass Temperature Affecting Abrasive Wear Resistance of SMAW Hard-faced Weld Metal on JIS-S50C Carbon Steel First Author 7. 2562 : Interpass Temperature Affecting Abrasive Wear Resistance of SMAW Hard-faced Weld Metal on JIS-S50C Carbon Steel First Author 8. 2562 : Effect of GMAW Shielding Gas on Tensile Strength of Dissimilar SS400 Carbon Steel and SUS304 Stainless Steel Butt Joint ผู้ร่วม 9. 2562 : Interpass Temperature Affecting Abrasive Wear Resistance of SMAW Hard-faced Weld Metal on JIS-S50C Carbon Steel Corresponding 10. 2562 : อิทธิพลของรูปร่างใบตัด จำนวนใบตัด และทิศทางการเติมต่อเศษการตัดทางปาล์ม ของเครื่องตัดทางปาล์มใบตั้ง ผู้ร่วม 11. 2562 : การหาค่าปัจจัยการตัดย่อยทางปาล์มที่เหมาะสมด้วยเครื่องตัดย่อยใบตัดตั้ง Corresponding 12. 2562 : Study on FSW Butt Joint Properties of Dissimilar Wrought AA6063-T1 Aluminum Alloy and Cast Al-Mg Aluminum Alloy ผู้ร่วม 13. 2562 : Influence of Gas Metal Arc Welding Parameter on Lap Joint Properties of SS400 Carbon Steel and SUS304 Stainless Steel ผู้ร่วม