ข้อมูลนักวิจัย ไตรภพ บุญธรรม

ข้อมูลส่วนตัว
  • ชื่อ-นามสกุล (ภาษาไทย)ผศ.ไตรภพ บุญธรรม
  • ชื่อ-นามสกุล (ภาษาอังกฤษ)ผศ.Tripob Boontham
  • ตำแหน่งทางวิชาการผู้ช่วยศาสตราจารย์
  • ตำแหน่งปัจจุบันผู้ช่วยศาสตราจารย์
  • คณะ/หน่วยงานคณะเทคโนโลยีการเกษตร
  • โทรศัพท์081-7428XXX
  • E-Mail Addresstripob_b@rmutt.ac.th
  • สาขาวิชาการที่มีความชำนาญcontemporary landscape design, agricultural landscape, urban space design & planner, rehabilitation, pedestrian, agricultural waste
  อัพเดทล่าสุด
  09 ก.ย. 2566
  00180
  จำนวนคนดู
โครงการงานวิจัย
1. 2567 : ศักยภาพของสารสกัดจากผำต่อความสามารถในการต้านออกซิเดชันภายใต้สภาวะจำลองระบบการย่อยในทางเดินอาหาร ผู้ร่วมวิจัย 2. 2567 : การพัฒนาและศึกษาคุณสมบัติของบล็อกปูพื้นทางเดินเท้าจากฟางข้าว หัวหน้าโครงการ 3. 2566 : การศึกษาคุณสมบัติต้านออกซิเดชันของโปรตีนไฮโดรไลเซทจากผำและการประยุกต์ใช้ในผลิตภัณฑ์ไอศกรีม ผู้ร่วมวิจัย 4. 2566 : ผลของรูปแบบสวนแนวตั้งต่อการลดถ่ายเทความร้อน หัวหน้าโครงการ 5. 2565 : การพัฒนาแผ่นปลูกพืชสวนแนวตั้งจากวัสดุเหลือทิ้งทางการเกษตร หัวหน้าโครงการ 6. 2565 : ผลของการใช้ใบบัวสายต่อคุณภาพของกระถางต้นไม้ในระบบสวนแนวตั้ง หัวหน้าโครงการ 7. 2564 : ชนิดของพรรณไม้เลื้อยต่อการลดการถ่ายเทความร้อน หัวหน้าโครงการ 8. 2563 : การศึกษาอัตราการเจริญเติบโตของพรรณไม้เลื้อยเพื่อประยุกต์ใช้ในงานภูมิทัศน์ หัวหน้าโครงการ 9. 2560 : การศึกษาความเป็นไปได้ทางกายภาพของการทำเกษตรกรรมในเมืองบนพื้นที่อาคาร หัวหน้าโครงการ