ข้อมูลนักวิจัย มนต์ชาตรี เกตุมุณี

ข้อมูลส่วนตัว
  • ชื่อ-นามสกุล (ภาษาไทย)อ.มนต์ชาตรี เกตุมุณี
  • ชื่อ-นามสกุล (ภาษาอังกฤษ)อ.Montchatry Ketmuni
  • ตำแหน่งทางวิชาการอาจารย์
  • ตำแหน่งปัจจุบันอาจารย์
  • คณะ/หน่วยงานคณะศิลปศาสตร์
  • โทรศัพท์0894914XXX
  • E-Mail Addressmontchatry@hotmail.com
  • สาขาวิชาการที่มีความชำนาญงานสอน
  อัพเดทล่าสุด
  09 ก.ย. 2566
  00142
  จำนวนคนดู
โครงการงานวิจัย
1. 2567 : การพัฒนารูปแบบโปรแกรมส่งเสริมพฤฒพลังด้านสุขภาพสู่พฤฒสุขภาวะของผู้สูงอายุในจังหวัดปทุมธานี ผู้ร่วมวิจัย 2. 2566 : หนังสืออิเล็กทรอนิกส์ภาษาอังกฤษสำหรับการฝึกด้วยน้ำหนักเพื่อสุขภาพแบบมีปฏิสัมพันธ์เพื่อเพิ่มขีดความสามารถของบุคลากรในกลุ่มธุรกิจบริการด้านสุขภาพ หัวหน้าโครงการ 3. 2566 : การศึกษาการเรียนภาษาอังกฤษเพื่อการนำเสนอผ่านโลกเสมือนจริงของนักศึกษามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี หัวหน้าโครงการ 4. 2566 : การใช้หนังสืออิเล็กทรอนิกส์แบบมีปฏิสัมพันธ์เพื่อพัฒนาทักษะการสื่อสารภาษาอังกฤษสำหรับการฝึกด้วยน้ำหนักเพื่อสุขภาพของนักศึกษามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ผู้ร่วมวิจัย 5. 2566 : การพัฒนาหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ภาษาอังกฤษสำหรับการฝึกด้วยน้ำหนักเพื่อสุขภาพแบบมีปฏิสัมพันธ์ หัวหน้าโครงการ 6. 2565 : ปัจจัยที่ส่งผลต่อการเรียนรู้ภาษาอังกฤษในยุคดิจิทัลของนักศึกษามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี หัวหน้าโครงการ