ข้อมูลนักวิจัย วีระยุทธ นาคทิพย์

ข้อมูลส่วนตัว
  • ชื่อ-นามสกุล (ภาษาไทย)ผศ.วีระยุทธ นาคทิพย์
  • ชื่อ-นามสกุล (ภาษาอังกฤษ)ผศ.Weerayut Nakthip
  • ตำแหน่งทางวิชาการผู้ช่วยศาสตราจารย์
  • ตำแหน่งปัจจุบันผู้ช่วยศาสตราจารย์
  • คณะ/หน่วยงานคณะเทคโนโลยีการเกษตร
  • โทรศัพท์0844505XXX
  • E-Mail Addressweerayut_n@exchange.rmutt.ac.th
  • สาขาวิชาการที่มีความชำนาญคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีรสารสนเทศ
  อัพเดทล่าสุด
  09 ก.ย. 2566
  00431
  จำนวนคนดู
โครงการงานวิจัย
1. 2566 : ผลของรูปแบบสวนแนวตั้งต่อการลดถ่ายเทความร้อน ผู้ร่วมวิจัย 2. 2565 : การเลือกใช้พรรณไม้ฟอกอากาศภายในอาคารสำหรับการจัดสวนแบบมินิมอล หัวหน้าโครงการ 3. 2564 : การพัฒนาแผ่นปูพื้นสนามจากขยะในกระบวนการงานดูแลรักษาภูมิทัศน์ ผู้ร่วมวิจัย 4. 2564 : แผ่นผนังปลูกต้นไม้แนวตั้ง จากขยะในงาน ภูมิทัศน์ พี่เลี้ยง 5. 2563 : การศึกษาอัตราการเจริญเติบโตของพรรณไม้เลื้อยเพื่อประยุกต์ใช้ในงานภูมิทัศน์ ผู้ร่วมวิจัย 6. 2563 : แนวทางการจัดการภูมิทัศน์วัฒนธรรม : กรณีศึกษาชุมชนริมน้ำหนองบัว จังหวัดจันทบุรี หัวหน้าโครงการ 7. 2561 : โครงการวิจัยทักษะด้านเทคโนโลยีสารสนเทศที่จำเป็นตามความต้องการของสถานประกอบการงานภูมิทัศน์ หัวหน้าโครงการ